Motion nr:(151) version nr: 4Välj version:
Rubrik: Ökad självförsörjningsgrad genom att främja småskalig regenerativ, lågteknologisk och innovationsdriven självhushållning
Inskickad: 2021-11-27
Motionär:Sanya Falkenstrand, Tomas Agnemo, Anna Rosenhall, Gabriella Westberg, Annika Strohl, Kerstin Vickman, Therese Wallberg, Michaela Vaughn, Bobbi Augustine Sand, Elina Johansson, Sanna Eklund, Matilda Sundqvist, Katrin Söderlund, Florina Lachmann (Kontakta motionär)
Ort:Skarpnäck, Enskededalen, Edsele, Björkhagen, Bagarmossen, Kolmården, Norrtälje, Västerfärnebo, Skåne Tranås, Alunda, Väddö, Väddö, Degerfors, Göteborg
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Vi efterfrågar politiska incitament som stärker självförsörjningsgraden genom att främja en småskalig, regenerativ, lågteknologisk och innovationsdriven självhushållning. Revidera livsmedelsstrategin.

Sammanfattning:
Denna motion förespråkar ökad självförsörjningsgrad genom att främja en småskalig, regenerativ, lågteknologisk och innovationsdriven självhushållning. Detta leder bla till att livsmedelsstrategin bör revideras. Flera politiska incitament ges för att visa på exempel på hur en skulle kunna arbeta i denna riktning, men en arbetsgrupp bör tillsättas för att undersöka detta vidare med inbjudna småproducenter och föreningar inom självförsörjning och landsbygdsutveckling. För att förstå varför detta är viktigt behövs kunskapsspridning om den komplexitet av problem vi står i, främst om resursbristen.

Motiv och bakgrund:
Klimatfrågan är något som allmänheten förstår är ett reellt hot. Den senare tiden har kunskapen även nått den engagerade delen av befolkningen att den biologiska mångfald är hotad. Men det finns en myriad av övriga problem som gemensamt bildar en mycket komplex bild av vad det är vi egentligen står i. Tar en in detta, vilket vore självklart, så blir lösningarna någonting helt annat än vad som förespråkas idag. Den allvarligaste av dessa övriga problem är resursbristen, speciellt energibristen. Det råder en omfattande energiblindhet i alla delar av världen som tillsammans med övrig resursbrist och naturkatastrofer kommer att försätta miljarder i en akut livshotande situation.

Vi kommer att slängas tillbaka till en energinivå likt förindustriell tid, vare sig vi vill eller ej. Att inte förbereda för detta tyder på stor inkompetens eller oförmåga att hantera och erkänna situationen.

I och med att politik bygger på populism så är det förståeligt att politiker inte kan föra någon annan agenda än vad folket är mottagliga för. Den förmodade inkompetens eller oförmåga att kunna överskåda komplexiteten samt den påtagliga populismen driver politiker att fortsätta inom tillväxtagendan som därmed för en ekomodernistisk propaganda. Satsningar på alternativa energikällor och en fortsatt tillväxtpolitik är ett tydlig sådant allvarligt felsteg som leder oss från reella lösningar. Vind, vatten och sol är förnybart, men inte dess moduler som genererar energi. Vi kan inte lösa klimatkrisen och energibristen genom att fortsätta att förstöra miljön ytterligare. Det visar även på en fundamental okunskap om hur energität den konventionella oljan har varit - den går inte att ersätta! Fossil energi är det som har byggt den globala civilisationen, men eran med den billiga fossila energin är nu förbi. Dessutom kommer inte de sällsynta jordartsmetallerna att räcker till för att bygga upp detta system samt precis som allt annat globala nord tar för givet så bygger detta på att vi förslavar och försätter andra i mänskligt lidande.

Det politiker dock kan göra, när det själva ökat sin kompetens inom komplexiteten, är att främja en kunskapssatsning för att informera folket om komplexiteten och skapa fritt utrymme att utbilda i alla åldrar, på alla utbildningsnivåer som stärker självförsörjningsgraden.

Med självförsörjningsgrad menas här ej enbart matproduktion, utan även en ökad självförsörjning inom alla övriga livsstödjande kunskaper som står sig helt fri från ett beroende av en industri. Vi behöver förbereda för att återuppta och utveckla kunskaper inom exempelvis natur-, och växtbaserad medicin, hygien, traditionella hantverk, spånadsväxter, maskiner som drivs av rörelseenergi m.m.

Matproduktion är dock den mest väsentliga delen inom självförsörjningen. Äta bör en annars dör en. Men här innefattar en så otrolig mängd andra viktiga problemområden som kan lösas med en vettig livsmedelsproduktion. Och det enda vettiga är en småskalig, lågteknologisk och innovationsdriven matproduktion som kan sammanfattas inom termen regenerativt småskaligt lantbruk. Vi kan med detta skapa:
Förutsättningar för fler överlevande i den snart kännbara civilisationskollapsen
Ökad biodiversitet
Vitaliserade jordar och därmed en naturlig och gratis kolinlagring
Vattensäkerhet
Minskat näringsläckage
Minskat slaveri
Matresiliens
Matsuveränitet
m.m.

Regenerativt småskaligt lantbruk innefattar t.ex:
Betesdrift
Lantraser
Skogsträdgårdar
Polykulturer
Kulturarvssorter
Integrerad odling och djurhållning

Exempel på politiska incitament för att öka Sveriges självförsörjningsgrad:
Ekonomiska styrmedel som gör att fler kan flytta till landet. Extra insatser till de som där skapar regenerativ småskalig självförsörjning. Detta skulle t.ex. kunna vara att en får skattelättnader i exempelvis tre år eller sina studieskulder avskrivna eller extra förmånliga bostadslån.
Ekonomiska stöd som når småbrukare.
Kommunanställda matproducenter med 10% öppen verksamhet för studiebesök och praktik. Att försörja sig på regenerativ matproduktion är en illusion. Däremot skapar det samhällelig kunskap och beredskap att öka självförsörjningsgraden och därmed resiliensen. Maten skulle kunna gå till skolverksamheter.
Säkerhetskontroller som småbrukare har råd med, men främst:
Lätta på säkerheten för primärproduktion, mathantverk och natur- och växtmedicin - inför t.ex. en märkning likt: “Denna produkt har ej genomgått kemikalieinspektionens kontroller”. Säkerhet är bra men det stoppar upp det akuta nödläget att skapa en kunskapsbas för en ökad självförsörjningsgrad.
Utbildning inom regenerativ småskalig självhushållning i alla åldrar på alla utbildningsnivåer.
Statlig satsning på kulturarvssorter och lantraser och skogsträdgårdar.

I och med detta bör t.ex. den rådande livsmedelsstrategin och EU:s projekt “Från jord till bord” totalt revideras.

https://vimeo.com/373029922

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513003856

https://www.youtube.com/watch?v=DQN9t-g2J-0151

4

4

0

L