Motion nr:(69)
Rubrik: Klimatanpassa städerna genom ökade grönytor med träd
Inskickad: 2021-11-17
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
- Fridlys stora träd i tätbebyggt område
- Främja bevarande av befintliga grönområden och skapa nya
- Främja plantering av fler träd i tätbebyggt område
- Anpassa fastighetsavgifterna efter andelen hårdgjord yta och efter antalet träd på fastigheten

Sammanfattning:
Det behövs ett aktivt arbete för att bevara en stor andel grönytor i stadsmiljön och skapa nya, bland annat som skydd mot följderna av klimatförändringarna. Både i den offentliga miljön och på privata tomter breder hårdgjorda ytor ut sig på bekostnad av grönskan.

Grönytor binder koldioxid, absorberar regnvatten, ger oss syre, är grunden till ett rikt insektsliv, ger oss mat och mycket mera. Träd är de viktigaste gröna inslagen i stadsmiljön. De utgör hemvist för många arter av fåglar och insekter, de ger skugga under heta sommardagar och de reglerar vattenbalansen både vid torka och skyfall.

Motiv och bakgrund:
Det behövs ett aktivt arbete för att bevara och nyskapa grönytor i stadsmiljön, bland annat som skydd mot följderna av klimatförändringarna. Både i den offentliga miljön och på privata tomter breder hårdgjorda ytor ut sig på bekostnad av grönskan.

Träd ger många fördelar inte minst i stadsmiljön:

1. Växande träd suger upp och binder koldioxid.
2. Uppvuxna träd ger skugga, vilket kommer att bli allt viktigare ju hetare somrar vi får, inte minst i centrum för att bevara dess attraktionskraft även under värmeböljor.
3. Träd renar luften från bland annat avgaser till fördel för människors hälsa.
4. Träd reglerar vattenbalansen: De hjälper till att ta hand om dagvatten och ger behagligare mikroklimat.
5. Träd ger föda och skydd åt många organismer, bland annat pollinerande insekter.
6. Träd kan producera nyttigheter till oss människor, som frukt och nötter, så småningom även virke, bränsle och material till produktion av biokol.
7. Träd är vackra och förskönar omgivningen.
8. Grönska påverkar människors hälsa positivt, bara genom att vi ser den.
9. Träd ger i vissa lägen bullerdämpning.

Plantering av fler träd i tätbebyggt område bör främjas. Det kan ske t.ex. genom att fridlysa stora träd i städerna, ge ett skydd till grönområden i den offentliga stadsmiljön, uppmuntra trädplantering på offentlig mark. Vad gäller privata tomter skulle fastighetsavgifterna kunna anpassas nedåt för varje träd som finns på tomten och istället uppåt för hårdgjorda ytor.

Om grönskans betydelse för människan: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/estetik/
Om grönskans betydelse för anpassning till ett förändrat klimat: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/lat-staden-gronska.pdf
Om grönskans betydelse för att binda koldioxid från atmosfären: https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/sank-kolet/tva-effektiva-satt-att-sanka-kolet-i-stadsmiljon/ ter av fåglar och insekter, de ger oss människor skugga under heta sommardagar och de reglerar vattenbalansen både vid torka och skyfall. Inte minst behöver vi grönska för vår hälsas och välbefinnandes skull.

Motiv och bakgrund 5000

Det behövs ett aktivt arbete för att bevara och nyskapa grönytor i stadsmiljön, bland annat som skydd mot följderna av klimatförändringarna. Både i den offentliga miljön och på privata tomter breder hårdgjorda ytor ut sig på bekostnad av grönskan.

Träd ger många fördelar inte minst i stadsmiljön:

1. Växande träd suger upp och binder koldioxid.
2. Uppvuxna träd ger skugga, vilket kommer att bli allt viktigare ju hetare somrar vi får, inte minst i centrum för att bevara dess attraktionskraft även under värmeböljor.
3. Träd renar luften från bland annat avgaser till fördel för människors hälsa.
4. Träd reglerar vattenbalansen: De hjälper till att ta hand om dagvatten och ger behagligare mikroklimat.
5. Träd ger föda och skydd åt många organismer, bland annat pollinerande insekter.
6. Träd kan producera nyttigheter till oss människor, som frukt och nötter, så småningom även virke, bränsle och material till produktion av biokol.
7. Träd är vackra och förskönar omgivningen.
8. Grönska påverkar människors hälsa positivt, bara genom att vi ser den.
9. Träd ger i vissa lägen bullerdämpning.

Plantering av fler träd i tätbebyggt område bör främjas. Det kan ske t.ex. genom att fridlysa stora träd i städerna, ge ett skydd till grönområden i den offentliga stadsmiljön, uppmuntra trädplantering på offentlig mark. Vad gäller privata tomter skulle fastighetsavgifterna kunna anpassas nedåt för varje träd som finns på tomten och istället uppåt för hårdgjorda ytor.

Om grönskans betydelse för människan: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/estetik/
Om grönskans betydelse för anpassning till ett förändrat klimat: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/lat-staden-gronska.pdf
Om grönskans betydelse för att binda koldioxid från atmosfären: https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/sank-kolet/tva-effektiva-satt-att-sanka-kolet-i-stadsmiljon/69

1

1

0

L