Motion nr:(77) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Ökad jämställdhet för klimatets skull
Inskickad: 2021-11-22
Motionär:Framtidsjorden (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Organisation:Framtidsjorden
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
Att möjliggöra större representation och deltagande i beslutsprocesser aktuella för omställning, krisberedskap och klimatanpassning.
Att klimat­politiken tar hänsyn till hur kön, klass, etnicitet, ålder mm ger olika sårbarhet och möjlighet till beredskap för klimatkriser.
Att bidra till utvecklingen av trygga och modiga rum för män att kunna samtala om normer och känslor kring klimatansvar.

Sammanfattning:
Omställningen handlar i grund och botten om att bryta med de destruktiva normerna om dominans som skapar exploatering av andra människor, djur och natur och att istället skapa nya värderingar för hur vi tillsammans ska skapa meningsfulla, värdiga liv med hög livskvalité och möjlighet till självförverkligande inom de planetära gränserna.

Motiv och bakgrund:
För att undvika en klimatorsakad samhällskollaps, måste vi skapa en rättvis och jämställd omställning. Speciellt vi som gynnas av det orättvisa systemet måste skärpa oss - för framtidens skull!

De rådande maktstrukturer gör att de som inte är vita män globalt sett löper uppseendeväckande mycket större risk att dö av naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar då de har sämre tillgång till krisinformation, finansiering för anpassning och inte integreras i beslutsfattande som rör dem. Att inse att vita, rika män inte är de som sitter i en ofördelaktig sits när klimatförändringar drabbar är ett första nödvändigt steg för klimaträttvisa. Att omställningen måste vara jämställd handlar inte bara om vad som är rätt och riktigt, utan om att vi aldrig kommer kunna lösa klimatkrisen om vi fortsätter upprätta de hierarkier som rättfärdigar dominans och exploatering av människor, djur och natur.

För att uppnå en rättvis klimatomställning måste vi ändra idén om att det finns en hierarki mellan levande varelser och att den vita mannen skulle vara kronan på verket. Rätten som vi tagit oss att exploatera andra människor, djur och natur har lett oss hit. Nu är det hög tid att sluta och finna nya normer för manlighet som gör att män och pojkar kan ta sin självklara plats som del av lösningen.

Klimatförändringarnas allvar tvingar oss till stora och snabba beteendeförändringar. Tyvärr visar forskning att män som grupp är mindre villiga till dessa än vad kvinnor som grupp är. Män är även mindre villiga att inse att vi behöver en systemförändring och förlitar sig hellre på tekniska lösningar som ska säkra "business as usual". Moderna män kan också ge omsorg, men än idag uppmanas män och pojkar att kontrollera och anta stereotypa maskulina karaktärsdrag som förstärker manlig dominans socialt och miljömässigt. Det är svårt att ändra sina beteenden. Speciellt om vi tror att alternativet till det vi gör i dag får oss att framstå som sämre. Det är hög tid att vi släpper de gamla maskulinitetsnormerna som paralyserar handling för klimatomställning och går över till normer där män tar ställning, visar ansvar och gör världen bättre tillsammans med andra. Verkligt ledarskap är att stanna upp, inse sina misstag (gärna be om ursäkt och erbjuda upprättelse), byta kurs, och visa på nya identitetsskapande beteenden som inte bygger på dominans över andra. Jämställt samarbete är en viktig väg framåt. Dessutom skulle genomförandet av denna motion bidra till viktiga delmål för mål 5, 10, 13 och 16 i Agenda 2030.77

2

2

0

L