1
Motion nr:136 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Samhällsmodell för minskad bilism.
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-02-27
Motionär:Gunnar Rydnell (gunnar.goteborg@gmail.com)*
Ort:Göteborg
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Anslå medel och ge uppdrag att snabba på utvecklingen enligt en modell för samhällsbyggnad där behovet av privatbil minskar för att möjliggöra övergång till hållbara trafiklösningar och fossilfrihet. Samhället skall bygga på närhet mellan bostad, butik och arbete och på en transportinfrastruktur med större del kollektivt resande och samägande.

Sammanfattning:
En revolution pågår för utbyte av fossilbaserade fordon till elbilar för en framtida hållbar trafiklösning. Det är hoppingivande. Men det räcker inte. Dels kommer vissa problem att återstå även med elbilar dels går omställningen för långsamt. Övergången till elbilsbaserad trafik måste ske parallellt med arbete enligt en modell för samhällsbyggnad och trafikinfrastruktur som i grunden bygger på kollektiva lösningar och där delar av privatbilismen fasas ut.

Motiv och bakgrund:
Den snabba ökning av elbilar är glädjande. Men även om nya hållbara fordonsbränslen och elfordon kommer på bred front, så går utvecklingen åt fel håll. År 2017 var antalet nyregistrerade personbilar i Sverige 400.000 varav 90% var bensin- och dieselbilar enligt Trafa Analys. Samtidigt ökade det totala antalet bilar med 80.000, så antalet fossilfordon ökar istället för att minska (+40.000 per år). [1]
Även om utsläppsproblemen kunde lösas genom att gå över från fossilbilar till elbilar eller andra hållbara energilösningar så går det för långsamt (i den mån det inte går åt fel håll) och det återstår ändå andra problem:
-energiförbrukning, även om fossilbränsle ersätts med el, återstår ändå energiförbrukningen och vissa menar att om alla bilar vi har i dag skulle ersättas med elbilar skulle elbrist uppstå. Snabbladdning innebär dessutom ökade effektkrav.
-resursförbrukning av metaller etc. Tillverkning av elbilar kräver resurser i form av råvaror, som metaller, plast, och batterimetaller. Dessa i sig är ändliga resurser, och dessutom går det åt åtskilligt med energi för att framställa dessa. Även takten för utvinning av batterimetaller är låg.
-markanvändning, infrastrukturen för transport tar upp 1/2 miljon ha i Sverige, ung. lika mycket som upptas av bostäder, och nästan 20% av den areal som används till åkermark [2]. Delar av marken kunde frigöras med minskad vägtrafik och användas bättre.
- även om utsläppen från bilar som körs på el eller andra förnyelsebara källor är låg, finns ändå ett bidrag från tillverkningen av bilen, oberoende av typ. För elbilen blir nyttjandeutsläppen små, då kan utsläppsbidraget från tillverkningen ge den största delen av de totala livstidsutsläppen. Att minska antalet fordon ger effekt via tillverkningsutsläppen och i stället för individuellt ägande bör vi dela på ägandet, kanske i form av elbilspooler där färre bilar istället vardera får rulla mer.
Vårt samhälle är uppbyggt runt bilen. För många är bilen nödvändig för att få vardagen att gå ihop med arbetsresor, dagislämnande och resor till shoppingcentra. Därför är det viktigt, för att lyckas med en minskning av privatbilismen, med en omdaning av samhället baserad på kollektivtrafik, bildelning och närhetsprincipen. Närhetsprincipen kan minska beroendet av privatbilen genom närhet mellan bostad, arbete och butiker.

Referenser
[1].https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/fordon/2018/fordon_lan_och_kom_2017_blad.pdf
[2]. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Markanvandning/Markanvandningen-i-Sverige/12850/12857/Behallare-for-Press/Markanvandningen-i-Sverige-2005-367523/136

2

2

0

L