Motion nr:142
Rubrik: Behåll de svenska kärnkraftverken
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Henrik Petrén (j.henrik.pettersson@gmail.com)*
Ort:Uppsala
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Svenska kärnkraftverk ska drivas så länge som möjligt ur säkerhetssynpunkt och så länge de inte konkurreras ut av klimatvänligare (i termer av växthusgasutsläpp) alternativ för baskraftsförsörjning.
Staten bör också stödja forskning om modernare former av kärnkraft.

Sammanfattning:
Staten bör inte negativt särbehandla kärnkraften, utan bedöma dess klimatpåverkan på lika villkor med andra kraftkällor. Kärnkraften är definitionsmässigt inte en fossil energikälla, och även om den inte är förnybar i samma mening som vindkraft är det inte tillgången till bränsle som är den begränsande faktorn för dess användning [1].

Motiv och bakgrund:
Tillsammans med vattenkraften utgör kärnkraften ca 80% av den svenska elproduktionen [2] och är en stor anledning till att den svenska elmixen ger förhållandevis låga koldioxidutsläpp. Kärnkraften ger, liksom alla kraftkällor, upphov till koldioxidutsläpp, vid brytningen, anrikningen och transporten av bränslet, vid konstruktionen av reaktorerna och hanteringen av avfallet. Dock är kärnkraft är tillsammans med vatten och vindkraft de mest koldioxidsnåla energislagen [3, 4, 5]

Kärnkraften ger baskraft som inte varierar med vattenfyllnadsgrad i magasinen eller vindmönstren. Det är inte givet att det är möjligt eller önskvärt att ersätta den med förbränning av biobränslen och vi bör därför behålla den så länge vi kan. Dessutom finns det risk för att förändrade nederbördsmönster minskar vattenkraftsproduktionen. Sannolikt borde vi snabbt bygga fler reaktorer, men det ligger utanför denna motion.
Avfallet från kärnkraften är farligt och svårt att ta om hand, men har i sig självt ingen klimatpåverkan och är ett lokaliserat problem till skillnad från de ökade koldioxidutsläpp som är alternativet. Det finns anledning att tro att om mänskligheten klarar av problemet med global uppvärmning kommer man även att klara av att behandla avfallet på så sätt att det blir ofarligt på mycket kortare sikt (1 000 år istället för 100 000 år), t.ex. genom acceleratordriven transmutation [6].

Länder i vår närhet som vi kan exportera el till kan ersätta fossila energikällor med förnybara, intermittenta, om vi kan bidra med koldioxidsnål baskraft, men den svenska vattenkraften skulle inte räcka till detta. Beslutet att låta stänga fyra reaktorer har beräknats leda till ökade utsläpp om 12 Mton CO2-ekvivalenter per år [7].


[1] https://www.iaea.org/newscenter/news/global-uranium-resources-meet-projected-demand
[2] http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nara-toppnotering-for-elproduktionen-och-nettoexporten-av-el-under-2017/
[3] Livscykelanalys – Vattenfalls elproduktion i Norden (bilaga 1)
[4] https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf
[5] https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/elens-ursprung/
[6] Accelerator-driven Systems (ADS) and Fast Reactors (FR) in Advanced Nuclear Fuel Cycles, https://www.oecd-nea.org/ndd/reports/2002/nea3109.html
[7] Lantz, M. och Hellesen, C., Klimatkalkyl för fyra stängda reaktorer (bilaga 2)Bilaga: klimatkalkyl-stängda-reaktorer-rapport2016.pdf

142

0

L