1
Motion nr:145
Rubrik: Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar   Rekommenderad 
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Beatrice Sundberg, Stellan Hamrin, Karin Wahlgren, Jan Strömdahl, Per Schönning, Henrik Waldenström, Stefan Filipsson, Elisabeth Edsjö (elisabeth.edsjo@bostadslaget.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att planeringen av nya motorvägar som Östlig förbindelse avslutas.

Sammanfattning:
Transportsektorn står för ca en tredjedel av utsläppen av koldioxid inom Sverige. Huvuddelen av utsläppen från inrikes transporter, ca 94 %, kommer från transporter på vägar. Utan en drastisk och snabb minskning av denna trafik kommer vi inte att klara klimatmålen.
Det räcker inte med tekniska lösningar och övergång till fossilfria bränslen. Transportbehovet behöver minska totalt och vägtransporterna så långt möjligt föras över till spår och sjöfart. Persontransporter med bil behöver ersättas av kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik. Byggande och planering av nya motorvägar måste avslutas.

Motiv och bakgrund:
Utsläppen från transportsektorn minskar inte enligt Klimatmålen, varken för landet eller för Stockholm. Personbilstrafiken ökar istället för att minska. Läget är akut, med nuvarande takt på utsläppsminskande åtgärder kommer vi inte att klara klimatmålen. De medel som sätts in är uppenbart otillräckliga. Därför menar vi att den överordnade uppgiften för Trafikverket bör vara att låta klimatmålen styra varje ny investering. Utsläppssnåla transporter ska prioriteras. Nya motorvägar leder helt fel.
Östlig förbindelse (f d Österleden) är ett aktuellt exempel där ytterligare trafik skulle komma att alstras. Östlig förbindelse är inte en ring runt innerstaden eller en avlastande kringfartsled. Den är en infartsled som måste ha mycket trafik för att vara lönsam. Trafiken in mot innerstaden kommer att orsaka köer och skada nationalstadsparken.
Enligt Trafikverket nås inga miljö- eller hållbarhetsmål med Östlig förbindelse. De minst 20 miljarder som den kommer att kosta bör satsas på bättre kollektivtrafik till lands och sjöss. Det skulle minska utsläppen av klimatgaser istället för att ytterligare förvärra dessa.
Östlig förbindelse ingår för närvarande inte i Nationella transportplanen 2018 – 2029 eftersom det inte finns någon finansiering för den.
Naturvårdsverket avvisar Östlig förbindelse i sitt remissvar till Nationella transportplanen 2018 – 2029: ”Naturvårdsverket anser att det finns flera vinster med att Östlig förbindelse inte ingår i planförslaget. Dels innebär det att samhället inte investerar i infrastruktur som negativt skulle påverka möjligheten och kostnaderna för att nå klimatmål och andra miljömål i decennier framöver. Dels medför det att mer medel istället kan läggas på insatser som gynnar överflyttning till andra trafikslag än vägtrafik. Östlig förbindelse beräknas, även med en kapacitetsstark kollektivtrafik i tunneln, leda till ett ökat trafikarbete med bil och till att bilens konkurrenskraft stärks jämfört med kollektivtrafik och andra trafikslag. Naturvårdsverket vill därför framhålla att Östlig förbindelse inte bör tas in i nationell plan, även om medelstilldelningen för namngivna investeringar skulle öka, eller om berörda kommuner skulle ställa sig positiva till investeringen.”
Vi vill tillägga att även om andra finansieringsmöjligheter för Östlig förbindelse dyker upp, som t ex OPS (Offentlig Privat Samverkan), bör Östlig förbindelse inte byggas.
Det finns många andra fördelar med att minska biltrafiken. Resurser för andra investeringar som t ex kollektivtrafik och cykelleder frigörs, stora markarealer kan frigöras, trängseln och luftföroreningarna i städerna minska.145

0

L