Motion nr:146 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel    Rekommenderad 
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-04-14
Motionär:Beatrice Sundberg, Henrik Waldenström, Björn Gustafsson, Staffan Filipsson, Jan Strömdahl, Karin Wahlgren, Stellan Hamrin, Elisabeth Edsjö (elisabeth.edsjo@bostadslaget.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:Naturskyddsföreningen i Stockholms län
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att Trafikverket får i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om vikten av en övergång till färdmedel med minimala utsläpp.

Sammanfattning:
Trafikverket bör få i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj över hela landet där vikten av en övergång till färdmedel med minimala utsläpp av växthusgaser och andra skadliga ämnen förklaras. Den bör även riktas till skolungdomar. Exempel på en framgångsrik kampanj är kampanjen mot rökning.

Motiv och bakgrund:
Transportsektorn står för ca en tredjedel av utsläppen av koldioxid inom Sverige. Huvuddelen av utsläppen från inrikes transporter, ca 94 %, kommer från transporter på vägar. Utan en drastisk och snabb minskning av denna trafik kommer vi inte att klara klimatmålen.
Enligt färska studier räcker det inte med tekniska lösningar och övergång till fossilfria bränslen. Transportbehovet behöver minska totalt och vägtransporterna så långt möjligt föras över till spår och sjöfart. Persontransporter med bil behöver ersättas av kollektivtrafik av olika slag, cykel- och gångtrafik.
2016 sammanfattade Trafikverket nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen från vägtrafik såhär (Rapport 2016:111):
? Det går att minska utsläppen från vägtrafiken till 80 % med en kombination av åtgärder.
? Åtgärderna är kombinationer av effektivare användning av befintligt transportsystem, energieffektivisering och elektrifiering, ökad andel biodrivmedel, ökat kollektivresande, ökad gång och cykel, mer järnväg och sjöfart samt minskad bil- och lastbilstrafik.
? Det krävs att styrmedel införs som åstadkommer dessa åtgärder.
? Olika kombinationer av styrmedel och åtgärder har olika grad av samhällsekonomisk effektivitet
? Fyrstegsprincipens tidiga skeden är särskilt viktiga.
? Nuvarande vägkapacitet är i stort sett tillräcklig.

Utsläppen från transportsektorn minskar emellertid inte enligt Klimatmålen, varken för landet eller för Stockholm. Personbilstrafiken ökar istället för att minska. Läget är akut, med nuvarande takt på utsläppsminskande åtgärder kommer vi inte att klara klimatmålen. De medel som sätts in är uppenbart otillräckliga. Det behövs en förändring hos var och en i synen på transporter, en ökad kunskap och medvetenhet om vikten av att gå över till utsläppssnåla transporter som kollektivresande, gång och cykel, järnväg och sjöfart samt att minska bilanvändandet. Det behövs en förändring av livsstil.

Det finns många andra fördelar med att minska biltrafiken. Resurser för andra investeringar som t ex kollektivtrafik och cykelleder frigörs, stora markarealer kan frigöras, trängseln och luftföroreningarna i städerna minska.
Därför menar vi att Trafikverket bör få i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj över hela landet där vikten av en övergång till färdmedel med minimala utsläpp av växthusgaser och andra skadliga ämnen förklaras. Den bör även riktas till skolungdomar. Exempel på en framgångsrik kampanj är kampanjen mot rökning.146

2

2

0

L