1
Motion nr:154
Rubrik: Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Lotta Comé, Ludwig Bengtsson (lotta.come@afrikagrupperna.se)*
Ort:Göteborg
Organisation:Afrikagrupperna, Diakonia, Oxfam Sverige, Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan, Världsnaturfonden
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att Regeringen inför ett nytt etappmål för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, som komplement till målet om netto noll territoriella utsläpp till 2045
att Regeringen inför styrmedel och vidtar andra åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp
att Regeringen avsätter tillräckliga resurser årligen för att de konsumtionsbaserade utsläppen ska kunna mätas och följas upp

Sammanfattning:
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp är nära dubbelt så höga som de officiellt redovisade utsläppen av växthusgaser. Det beror på att utsläpp från produktion av varor och tjänster samt internationella flygresor som sker utanför Sveriges gränser inte räknas in i de officiella utsläppen, som baseras på ett territoriellt beräkningssätt. Medan Sveriges regering arbetar aktivt med att få ner de territoriella utsläppen fortsätter de konsumtionsrelaterade utsläppen att öka. För att ta ansvar för hela sin klimatpåverkan behöver Sverige införa ett kompletterande mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

Motiv och bakgrund:
Det klimatpolitiska ramverket som trädde i kraft i januari 2018 har som mål att Sverige ska uppnå netto noll-utsläpp år 2045. Men Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan, vilket inte är fallet med det nuvarande ramverket. Målet utgår från territoriella utsläpp och omfattar därmed inte utsläpp som uppstår utanför landets gränser på grund av vår konsumtion av varor och tjänster från andra länder, eller utrikes flyg och sjöfart.
Den internationellt överenskomna metoden för att mäta utsläpp av växthusgaser utgår från aktivitet inom ett lands gränser, så kallade territoriella utsläpp. Sveriges officiella utsläpp var 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, en minskning med 25 procent jämfört med år 1990. . Utifrån ett konsumtionsbaserat beräkningssätt är Sveriges utsläpp dock nära på dubbelt så höga, 105 miljoner ton 2015, som i den officiella redovisningen. Utav de konsumtionsbaserade utsläppen genererades 65 procent utanför Sveriges gränser 2015 (en ökning från 46 procent jämfört med 1990). Eftersom det territoriella beräkningssättet är det som används under Parisavtalet, så innebär det att andra länder får ta ansvar för att minska utsläpp som hänger ihop med konsumtion som sker i Sverige. Utsläpp från internationellt flyg räknas inte in i något lands utsläppsstatistik.
Miljömålsberedningens delbetänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” 2016 konstaterade att Sverige i enlighet med generationsmålet kommer behöva överväga att vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser kopplat till konsumtion. I december 2017 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utveckla mätmetoder och ta fram indikatorer för de konsumtionsbaserade klimatutsläppen. Syftet med uppdraget är att förbereda för införandet av åtgärder och bidra till en förbättrad uppföljning av åtgärder på området. Detta arbete behöver följas upp och förstärkas.
En mängd styrmedel och åtgärder på nationell nivå samt internationella styrmedel och samarbeten kan minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Det är viktigt att en svensk regering agerar nationellt, i EU och på internationell nivå på detta område.
Enligt Parisavtalet ska de globala utsläppen vara netto noll vid slutet av det här seklet vilket försvåras väsentligt om inte varje land tar ansvar för utsläpp från sin konsumtion, oavsett var i världen de sker.

Regeringens proposition 2016/17:146. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
http://www.naturvardsverket.se/klimatutslapp
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-och-andra-lander/
http://www.regeringen.se/contentassets/01cd0e73c9b446a5937a43a347a911b1/en-klimat--och-luftvardsstrategi-for-sverige-sou-201647
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.154

0

L