2
Motion nr:160
Rubrik: Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser.
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Björn Idar (roger.bydler@relatio.se)*
Ort:Nacka
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att stora påslag görs på flygpriserna baserat på flygets klimatpåverkan och att de medel som dessa påslag ger, används till åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp.

Att Sverige verkar för att denna princip även tillämpas inom EU.

Sammanfattning:
Vårt flygande kommer med nuvarande utveckling att orsaka lika stora utsläpp 2040 som alla andra utsläpp tillsammans, om åtgärder genomförs som innebär att vi klarar målen i det klimatpolitiska ramverket. Redan idag orsakar svenskars flygande – nationellt och internationellt - lika stora utsläpp som all personbilstrafik i landet. Då inga enkla lösningar finns på kort och medellång sikt – biobränsle bör användas till andra ändamål – behöver insatser sättas in som minskar flygandet, samtidigt som medel från prispåslag för flyget används för insatser som minskar utsläppen inom andra områden.

Motiv och bakgrund:
Svenskars internationella flygande har ökat kraftigt och en fortsatt ökning är att förvänta enligt de prognoser som finns. Med nuvarande utveckling kommer därför flyget att orsaka lika stora utsläpp 2040 som alla andra utsläpp inom landet om åtgärder sätts in som gör att målen uppnås i det Klimatpolitiska ramverket – flyget ingår inte där. Redan idag orsakar svenskars flygande – nationellt och internationellt - lika stora utsläpp som all personbilstrafik i landet. Prognoser för flyget visar en fortsatt kraftig ökning i första hand av vårt internationella flygande. Eftersom inga enkla lösningar finns på kort och medellång sikt – biobränsle bör användas till andra ändamål – behöver insatser sättas in som minskar flygandet, samtidigt som medel från prispåslag för flyget kan användas för insatser som minskar utsläppen inom andra områden.

Flyget är idag subventionerat på många sätt. Internationellt läggs ingen moms på flygbränsle och i Sverige gäller den lägsta momssatsen 6%.
Inom den svenska vägtrafiken uppgick andelen förnybara bränslen till 8,1 % år 2012 beräknat på Energimyndighetens värmevärden. Inom EU behöver biobränsleproduktionen öka mer än 20-faldigt för att täcka nuvarande förbrukning enbart för landtransporter. Det finns inget bränsle, varken förnybart eller fossilt, vars enda användning är som flygbränsle. Allt bränsle som är användbart för flyg kan också användas i dieselmotorer. Däremot gäller inte det omvända - av en mängd skäl kan bara en liten del av de förnybara bränslen som kan användas för landtransport och sjöfart användas även inom flyget. Det gäller främst hydrerade vegetabiliska oljor (HVO)1)

1) ”FOSSILFRI FLYGTRAFIK? Underlagsrapport till utredningen om fossiloberoende fordonsflotta”, N 2012:05, 2013-10-12160

0

L