Motion nr:166 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030   Rekommenderad 
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-03-06
Motionär:Mats Ehn, Susanne Hedman, Färnebo folkhögskola (mats.ehn@folkbildning.net)*
Ort:Stockholm, Göteborg, Österfärnebo
Organisation:Färnebo folkhögskola
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att det skrivs in i förordningen om statens syften med stöd till folkbildningen (2015:218) att folkbildningen ska bidra till en globalt hållbar utveckling.

att regeringen ger folkbildningsorganisationerna i uppdrag att utveckla långsiktiga strategier för arbetet med Agenda 2030 och anslår fem miljoner årligen till detta i tre år genom Folkbildningsrådet.

Sammanfattning:
Folkhögskolorna och studieförbunden i Sverige har en unik potential när det gäller att förverkliga lärande om hållbar utveckling, klimat och Agenda 2030. Därför bör lärande om hållbar utveckling skrivas in i förordningen om statens stöd till folkbildningen och folkbildningens organisationer få ett initialt stöd för utvecklingsarbete kring Agenda 2030.

Motiv och bakgrund:
"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna?, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon om Agenda 2030.

En globalt hållbar utveckling kan inte förverkligas utan kunskapsutveckling, attitydförändringar och handlingsberedskap hos stora delar av befolkningen. Folkhögskolorna och studieförbunden i Sverige utgör en redan existerande infrastruktur för livslångt och livsvitt lärande med unika förutsättningar att verka för lärande för hållbar utveckling genom sin kursplanefrihet, sin nära koppling till civilsamhälle och sociala rörelser, sina internationella kontaktnät, sina engagerade lärare och ledare och sin mångfald av deltagare.

I den senaste folkhögskoleförordningen (2015:218) anges fyra syften för statens stöd till folkbildningen:

1.stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

I den tidigare förordningen fanns också prioriterade områden angivna där bland annat global rättvisa och hållbar utveckling fanns med. I den nya förordningen har de prioriterade områdena tagits bort. Inget hindrar folkhögskolor och studieförbund att lägga stor vikt vid lärande för hållbar utveckling och arbetet med Agenda 2030 men om detta skrevs in i statens syfte med stödet till folkbildningen skulle det få högre prioritet. Det kan ske genom att syfte ett får lydelsen "stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin och en globalt hållbar utveckling".

Folkhögskolor och studieförbund har goda förutsättningar att fungera som glokala resurscentra för Agenda 2030, genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning, genom att vara arenor för medborgadialoger om lokala initiativ och experimentverkstäder för hållbara lösningar och genom internationellt samarbete. För att denna potential ska förverkligas krävs ett initialt stöd till utvecklingsarbete.166

3

3

0

L