1
Motion nr:179
Rubrik: Bygg ett transportsystem med förnybar energi.
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Birger Eneroth (birgereneroth@yahoo.com)*
Ort:Lidingö
Organisation:privat
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Satsa kraftigt på utbyggnad av kollektivtrafiken.
Effektivisera godstransporterna.
Minska bilberoendet. Vi bör eftersträva lägre bilskatt och mycket högre fossilbränsleskatt. Och skatt eller hyra för bilens stora markanvändning.

Sammanfattning:
Transportsystemen för människor och gods kan samordnas bättre och effektiviseras mera med modern digital teknik. Avgiftsfri kollektivtrafik kl. 9:00 – 15.00 för främst pensionärer vore bra. Kapaciteten används bättre.

Motiv och bakgrund:
Priserna bör bli lägre under lågtrafiktid när det annars finns tomma platser. Ledig kapacitet kostar inte mycket att använda.

Förarlösa anslutningsbussar kan gå till hållplatser för direktbussar, spårvagnar, snabbtåg, som går med färre stopp mellan större tätorter.

Gods på lastbilar kan lastas om till järnväg vid längre transporter. Eller till färre bilar i stället för många med bara litet last. Större fordon på kortare sträckor kan gå på el. Kanske självstyrande.


Bilskatten bör gärna vara noll och i stället bör fossilbränsleskatten höjas med kanske 10 kr eller mer per liter. Då blir det lättare att ha bil och det är särskilt viktigt på landsbygden och det blir i stället dyrare att köra fossilbil i onödan.

Med mobiltelefoner är det lättare att samordna resor med andra. Då blir det också lättare att resa även för hen som inte själv kan köra bil.

Lägre bilhastighet vore bra. Högre hastighet ger högre luftmotstånd och vägslitage och därför högre bränsleåtgång och mer partiklar i luften. Och kanske 4000 människor dör i förtid i Sverige av luftföroreningar varje år. Polluter pays principle.
Jag bör eftersträva en nollvision för dödade i trafiken.


Markhyra på bilåkning o parkering. Kilometerskatt, olika på olika tider och platser är bra. En åkande bil använder mycket mer mark än en stillastående.


En ny parkeringsplats i ett nytt hus kostar ca 400 000 kr. Och vägar kostar och kräver stora ytor. Markhyran på kommunal och statlig mark är nu ofta noll på bilvägar. Vägslitage och underhåll kostar. Pengarna behövs bättre bl a till utbyggnad av tekniken för biobränslen till fordon och flyg. Och till vätgas till energilager och bränsleceller. Jag vill att vi eftersträvar högre pris på fossilbilåkning och på parkering på allmänna vägar och gator.Vi bör främja närproduktion av mat. Kortare transporter så är det lättare för konsumenten att kontrollera produktionen. En bra variant vore Bra Miljöval med revisorer som har koll inte bara på pengarna utan också på kvaliteten på maten. Vi kan eftersträva lägre pris på miljöanpassad mat och högre pris på annan mat. Kanske mer flexibel moms.

Planeringen av Österleden i Stockholm kan och bör avbrytas. En dyr och onödig motorvägstunnel öster om centrala Stockholm. En spårvagnstunnel från Nacka och med Cityspårvägen till Stockholms central, Ropsten och sedan KTH och universitetet vore bättre. Och kanske en 50 meter hög bro över vattnet för spårvagnar, cyklar och gående men utan plats för bilar. Med mer och bättre kollektivtrafik spar vi en massa pengar i samhället och privat om bilberoendet minskar och man slipper ha egen bil.


Avgiftsfri kollektivtrafik i lågtrafiktid kl. 9:00 – 15.00 för främst pensionärer vore bra. Den framtid vi bygger bör vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Vi bör tänka både långsiktigt och på hela planeten. Med tanke på kommande generationer och med tanke på alla människors lika värde. Välfärd, fred och frihet. För alla. Globalt.
Kollektivtrafiken går mer och mer på förnybar energi. Vindkraft, solel och biogas byggs ut. Särskilt effektiv och bekväm är spårburen elektrisk trafik. Den är mycket bättre än bilar för klimatet på planeten och för luftkvaliteten i staden.
Kollektivtrafiken är bra för människor som inte kan eller vill köra bil. Alla människor ska enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ha rätt att delta i samhällslivet. Alltså även om man är sjuk eller funktionshindrad. Och det är bra socialt, demokratiskt och ekonomiskt för hela samhället. Fler gamla är ute i samhället och bidrar till spridning av olika livserfarenheter. Och yngre människor integreras i samhället. Fler markområden i staden kan användas till bostäder i stället för till parkeringsplatser och vägar. Med en tätare stad behöver vi inte resa så långt.
Kollektivtrafiken har stor kapacitet oanvänd i lågtrafiktid mitt på dagen, mellan kl nio och femton. Extrakostnaden för att använda den kapaciteten är mycket låg men nyttan är för många människor mycket stor. Turtätheten kan öka och ännu fler människor väljer då att åka kollektivt. Vinsten blir extra stor för alla dem som slipper äga en egen bil. Färre bilister gör att framkomligheten ökar för hantverkare och andra som måste åka bil och komma fram på ett bestämt klockslag. Och en del nya vägar och parkeringsplatser blir onödiga att bygga. Den samhällsekonomiska vinsten blir stor. Och så småningom kan kanske fler grupper av människor få avgiftsfri kollektivtrafik. Detta hindrar inte – det underlättar troligen - att välfärden för äldre och andra samtidigt kan förbättras även på många andra sätt.
Jag vill att vi får avgiftsfri kollektivtrafik för i första hand pensionärer under lågtrafiktid, det skulle kosta nästan ingenting, för kapaciteten finns ju redan. Men det skulle bli en stor glädje för många.
Det är nog bra om vi är teknikoptimister – men vi bör undvika tekniknaivitet. Men se möjligheter.

Birger Eneroth, Lidingö179

0

L