2
Motion nr:180
Rubrik: Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande.
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Birger Eneroth (birgereneroth@yahoo.com)*
Ort:Lidingö
Organisation:Privat
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Bygg ut vind- och solenergi mycket snabbare.
Stoppa kärnkraften mycket snabbare.
Via FN bör vi verka för att förbjuda kärnvapen.

Sammanfattning:
Vi kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det är mycket lättare och mer ekonomiskt lönsamt än många tror.

Motiv och bakgrund:
Bygg ut vind- och solkraft snabbare. Landsbygdsutveckling med fler bra jobb. Lokala vägar byggs som också underlättar ett hållbart skogsbruk och vindkraftutbyggnad. Elnätsutbyggnad ger minskad sårbarhet i hela samhället. Mer av regional självförsörjning ger ökad trygghet.
Mer elkablar till Tyskland och Nordpool för export. En snabbare avveckling av fossilkraft och kärnkraft bör underlättas både där och här. Nu. Det blir lättare att övertyga Finland om att de inte ska bygga nya kärnkraftverk. Vi bör garantera Finland att de får köpa el av oss till lågt pris. De behöver inte kärnkraft.
Jag vill att vi satsar på en snabbare utbyggnad av vind- och solkraft.

Satsa på utbyggnad av fjärrvärmen. Förbränningen sker vid kallare än ca 1100 grader för att det inte ska bildas kväveoxider och vid temperatur över ca 800 grader så det inte ska bildas PAH som också är giftigt. Spillvärme från industrier kan tas tillvara. Från värmepumpar kan man få både fjärrvärme och fjärrkyla. Solenergi ger värme. Man kondenserar rökgasernas stora innehåll av energirik vattenånga. Man renar rökgaser och aska från tungmetaller och annat. Fosfor kan då användas som gödsel där det behövs. Man kan elda skogsavfall, det brännbara hushållsavfallet, träavfall och plastavfall som inte används till annat. Samtidigt produceras el. Allt det här får man inte med mindre pannor.
Jag vill att vi bygger mer fjärrvärme. Och nya hus nära fjärrvärmenät.

Bra klimatåtgärder förebygger många framtida konflikter.
Mellan länder och också inom länder är konflikterna ofta onödigt stora. Krigsmakt och vapenexport kan minskas. Fred på hela jorden är ett måste. Kärnvapen bör förbjudas så som 122 länder i FN har skrivit i en konvention som även Sverige bör ratificera – nu. Katastrofer skall förebyggas – icke förorsakas.
Vi bör eftersträva bra klimat och en fredligare värld.

Det går inte att bygga kärnvapen av vindkraftverk. Men det går att bygga kärnvapen av kärnkraftverkens bränsle. Fem kilo av en lämplig plutoniumisotop räcker till en bomb. Vi måste göra vad vi kan för att undvika spridning av kärnvapen till fler länder och organisationer. Vi bör göra det svårare och svårare att producera sådana vapen.

Det finns nu, tror jag, ca 400 kärnkraftverk i drift, i världen, lika många ungefär som på1980-talet. Totalhaverier har skett – i Tjernobyl och Japan. I Sverige har vi tio reaktorer. Sannolikheten för en stor olycka är alltför stor. En olycka i Forsmark och nordlig vind skulle göra att de som kan flyttar från hela Stockholm med ofattbara kostnader för många individer och för samhället. Vi bör avveckla kärnkraften mycket fortare än vad som nu planeras. Det lönar sig.


Bygg visioner för framtiden. Låt oss bygga ett resurshushållande kretsloppssamhälle nu. Väntar vi så är det bara förlorad tid medan problemen växer. Katastrofer skall förebyggas – icke förorsakas.


Hållbar utveckling, meningsfulla arbeten och mer välfärd åt alla är en samhällsbyggnadsfråga – inte bara en teknikfråga.


Minska behovet av långa resor. Prioritera plats för gång- och cykel. Prioritera därefter kollektivtrafik och därefter för biltrafik som kräver mycket mark. Det räcker inte med kommunal planering. Det behövs mer av regional planering. Och internationell. Skarpare EU-direktiv för miljön.


Vi väljer ofta energismart teknik om vi tjänar pengar på det. Den fasta delen av bilkostnaden, bl a bilskatten bör helst vara noll och den rörliga delen desto högre. Bilpooler, hyrbilar, trängselskatter i storstäder, kraftigt höjda bensinskatter, lägre taxor i kollektivtrafiken är exempel. Vi kan då åka bil när det behövs men väljer oftast att åka kollektivt.


Godstrafik kan ofta samordnas. Kollektivtrafik för gods. Miljön blir bättre med färre lastbilar. Bilköerna minskar – bra också för dem som ändå måste åka bil. På landsbygden kan samma fordon ta med både människor och typ europapallar med gods, så att det går fort att lasta av t ex vid en liten livsmedelsaffär och med sådan samordning så blir det rimligen större turtäthet för de resande. Med rimlig ekonomi. Kanske förarlösa små elektriska bussar.

Att bygga för hållbarhet är mycket lättare än många tror. Och mer ekonomiskt, mer meningsfulla jobb, bättre välfärd och miljö.

Polluter pays principle, den som förorenar bör betala, är en internationellt godtagen etik och moral. Vi bör försöka leva efter den. Den generation som har nytta av en verksamhet bör ta hela kostnaden för den – även för miljö och olyckor. Idag betalar vi inte för kärnkraftavfallets kostnader för slutförvaring. Hänsynslöshet och springnotor till framtiden och till andra länder är inte OK. Vi kan hellre utveckla och exportera bra teknik. Det är bra även ekonomiskt. Och inte bara för oss som lever nu. Vi bör ju tänka på hela planeten. Rädda freden och klimatet bör vara viktiga mål.

Det är bättre för freden på planeten om vår industri utvecklade och exporterade vindkraftverk i stället för stridsflygplan. Danmark gör det.


Birger Eneroth, Lidingö180

0

L