Motion nr:189 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-03-28
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag vill att

- skatter och avgifter justeras så att fossila bränslen alltid är dyrare än hållbara alternativ,
- en del av dessa statens inkomster öronmärks för forskning som entydigt hjälper klimatet.

Sammanfattning:
Kolvätebaserade drivmedel har, bortsett från klimat- och miljöbelastning, stora fördelar framför andra energiformer. De är dessutom basen på en mycket stor infrastruktur för produktion och transport, turism, osv. Vi kommer inte att på kort sikt kunna bygga om hela detta system, så tillgång till ersättningsdrivmedel kommer att vara mycket viktigt. För att stimulera detta bör vi se till att genuint hållbara alternativ kan prismässigt konkurrera med de fossila.

Motiv och bakgrund:
SITUATIONEN IDAG

Bensin, dieselolja, flygfotogen, och andra flytande kolväten är idag de absolut marknadsdominerande energiformerna inom all form av transport, möjligen med undantag av rälsbunden transport. Anledningen är dels att fossil olja har varit lättillgänglig och billig och därigenom skapat denna typ av infrastruktur, dels att oljan är ett lätt distribuerat ämne med högt energiinnehåll per vikt och volym.

Försök med alternativa flytande eller gasformiga bränslen pågår, och t.ex. har Brasilien kommit långt i introduktion av etanol (om än med stora miljömässiga problem). Fortfarande har dock de fossila bränslena ett fast grepp om marknaden.

Motorbensinpriset i Sverige består av tre delar: Grundpris från distributören, energiskatt 3 kr 88 öre, och koldioxidskatt 2 kr 62 öre per liter.


HUR BÖR DETTA SE UT I FRAMTIDEN?

En cirkulär (kolväte-)bränsleförsörjning kan ske på olika sätt:
- Avfall och avloppsslam kan rötas för att utvinna metangas;
- Biomassa kan odlas och sedan jäsas för att utvinna etanol;
- Koldioxid kan möjligen utvinnas från processindustri eller ur atmosfären och syntetiskt förädlas till bränsle.

Alla metoder har för- och nackdelar, förutom olika tidshorisont. I varje tid finns dock ett billigaste alternativ till fossilt bränsle. Fossilt bränsle bör prissättas så att det inte kan konkurrera ut detta alternativ. I tillägg bör fossila bränslen belastas med en "fossilkoldioxidavgift" som täcker kostnaden för extrahering och lagring av atmosfärisk koldioxid. Denna senare bör gå direkt till forskning och utveckling av sådan teknik.189

2

2

0

L