Motion nr:191 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-03-02
Motionär:Margareta Falk Hogstedt, Anne von Heideman (mfalkhogstedt@yahoo.com)*
Ort:Stockholm
Organisation:Läkare för Miljön
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Sveriges folkvalda, på nationell, regional och lokal nivå ,ska verka för att kunskaper om klimatförändringens hälsoeffekter och effekter av en förändrad livsstil ska ingå i utbildningen för all hälso -och sjukvårdspersonal

Sammanfattning:

Den globala uppvärmningen och klimatförändringen kommer att få allvarliga konsekvenser för hälsan i världen, speciellt i låg- och medelinkomstländer, men också i Sverige .
Hälso- och sjukvårdspersonal måste få kunskap om klimatförändringens konsekvenser för hälsan och om möjligheter att förebygga hälsoeffekter genom en förändrad livsstil som också kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser. Personalen kan också bidra till att minska sjukvårdens utsläpp, att planera för en framtida hållbar sjukvård samt bedriva forskning och utveckling. (1)

Motiv och bakgrund:

British Medical Journal har påtalat att klimatförändringen är 2000-talets största hälsofråga. Lancetrapporten 2015 beskriver konsekvenserna av klimatförändringarna som så allvarliga att de hotar att underminera den senaste 50 årens framsteg inom global hälsa (2,3). Globalt orsakar klimatförändringen redan i dag på många håll i världen vattenbrist, torka, försämrad matproduktion och svält, vilket i sin tur kan leda till konflikter och ökade flyktingströmmar (4). Klimatförändringens effekter drabbar barnens hälsa extra hårt (5).
Klimatförändringarna kommer direkt och indirekt att påverka människornas hälsa även i Sverige .
Flyg -och biltransporter innebär utsläpp av växthusgaser som bidrar till sjukdomar i lungor och i hjärt-kärlsystemet. Nötboskapsuppfödning ger stora utsläpp av växthusgaser och intag av rött kött ökar flera former av cancer. Pollenallergier kommer sannolikt att öka på grund av förlängda växtsäsonger.
Hälsan kan också påverkas genom extrema väderhändelser som värmeböljor, översvämningar eller våldsamma stormar med personskador. Vi vet att dödstalen ökar vid värmeböljor, särskilt hos hjärt- och lungsjuka och äldre personer (6). Översvämningar kan också påverka sjukvårdens infrastruktur, tillgången till rent dricksvatten och avloppsrening, och de kan även påverka smittspridning. I Sverige ser vi hur tendenser till varmare somrar och mildare vintrar ökat antalet fall av fästingburna infektionssjukdomar och infektioner som sammanhänger med ökad vattentemperatur. Infektionssjukdomar som idag inte finns i Sverige kan vid varmare klimat spridas också till vårt land (7).
Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonalen om klimatförändringens hälsoeffekter är viktig av följande skäl:
-Personalen bör ha kunskap om och kunna ge information om att förändrade kostvanor och ett fysiskt aktivt liv kan såväl förbättra den individuella hälsan som bidra till minskade utsläpp av klimatgaser.
-Personalen måste ha kunskap om hälsoeffekter av klimatförändringen för att kunna ge patienterna adekvat behandling (exempelvis vid värmeböljor) och minska risken för skador. De bör kunna identifiera hälsoproblem hos klimatflyktingar
-Personalen kan med rätt kunskap bidra till att minska växthusgasutsläppen från sjukvårdens egen verksamhet
-Personalen kan med rätt kunskap bidra till att planera för en framtida hållbar infrastruktur för sjukvården, så att sjukvården fortsätter att fungera trots översvämningar, stormar och stigande vattennivåer
-Utbildning och kunskap är nödvändigt för att underlätta fortsatt forskning om klimatförändringens hälsoeffekter och för att bistå beslutsfattare i planeringen av framtidens uthålliga samhällen.
Utvecklade och testade utbildningsprogram bör kunna användas i internationellt arbete och för andra länders hälso -och sjukvårdspersonal.

Källor:

(1) https://noharm-global.org/issues/global/2020-health-care-climate-challenge

(2) http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/06/Lancet-uppmanar-till-akuta-klimatatgarder/

(3) http://www.thelancet.com/climate-and-health

(4) http://www.worldbank .org/en/topic/climatechangeandhealth

(5) Naturvårdsverket: Luft & Miljö 2017. Barns hälsa. Kap. 11, s.42-46. Alfvén et al: Klimatförändringen drabbar barns hälsa extra hårt. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1303-5.pdf?pid=21462

(6) http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2016/07/Extremvarme-ett-okande-problem-for-globala-folkhalsan/

(7) https://ki.se/forskning/klimatforandringar-paverkar-var-halsa

191

2

2

0

L