2
Motion nr:212
Rubrik: Jämställdhet en nyckel till effektiva klimatåtgärder
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Anna Axelsson (anna.axelsson@diakonia.se)*
Ort:Bromma
Organisation:Diakonia
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att regeringen genomför aktiviteterna i Gender Action Plan (under Klimatkonventionen) och följer upp resultaten genom att ge berörda aktörer mandat och resurser för att förstärka jämställdhetsperspektivet i planering och genomförande av klimatåtgärder på nationell, regional och lokal nivå i Sverige

Sammanfattning:
För att hitta de verkligt transformativa lösningarna på klimatutmaningarna krävs att allas perspektiv och erfarenheter får lika stort inflytande över beslutsfattande och planering. Därför behövs ett starkare jämställdhetsperspektiv i utformande och genomförande av klimatåtgärder. Genom den ”Gender Action Plan” som antogs vid COP23 2017 bör alla länder kartlägga hur väl detta görs idag och identifiera hur arbetet kan stärkas. Sverige bör gå före och visa vägen i detta arbete.

Motiv och bakgrund:
Enligt Parisavtalets förord ska alla klimatåtgärder genomföras på ett sätt så att de respekterar och främjar mänskliga rättigheter, rätten till hälsa, jämställdhet och stärkande av kvinnors roll, lokalsamhällen och rätten till utveckling, med mera. Klimatarbetet under Parisavtalet ska också bidra till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Detta gäller för alla länder som är parter till avtalet.
Normer och värderingar ligger till grund för hur vi organiserar våra samhällen – utifrån dem byggs institutioner, lagar och politiska system. Sådana samhällsfaktorer styr i sin tur ekonomin, som har en stor inverkan på klimatet som det ser ut idag. Världen idag präglas av ett värdesystem som utgår ifrån det typiskt manliga som norm och som – i större eller mindre utsträckning i olika kontexter – ger män mer makt och inflytande än kvinnor. För att hitta de verkligt transformativa lösningarna på klimatutmaningarna krävs att allas perspektiv och erfarenheter får lika stort inflytande över beslutsfattande och planering.
Vid COP23 år 2017 kom världens länder överens om en Gender Action Plan (GAP) som ska stärka arbetet med jämställdhetsfrågor under klimatkonventionen och Parisavtalet. Det innebär bland annat att öka kvinnors deltagande, stärka kapacitet och samstämmighet samt att integrera jämställdhetsaspekter i finansiering, teknologiöverföring, rapportering och uppföljning. Alla länder som är parter till Klimatkonventionen och Parisavtalet är inbjudna att genomföra aktiviteterna i planen.
För Sveriges del innebär det att man behöver göra en sammanställning av hur jämställdhetsperspektivet hittills har integrerats i klimatpolitik, planer och åtgärder och vilken kapacitet som finns för detta, samt hur klimatförändringarna påverkar män respektive kvinnor. Då Sverige i många avseenden är en föregångare när det gäller jämställdhet, är det viktigt att ta initiativ och visa vägen i denna process inom det globala klimatsamarbetet, genom att göra läxan på hemmaplan.
Utifrån dessa aktiviteter kommer regeringen att kunna identifiera vilket behov av åtgärder och kompetens som behövs för att förstärka jämställdhetsperspektivet i klimatarbetet. Den här motionen rekommenderar att lokala, regionala och nationella aktörer får ett tydligt uppdrag att genomföra detta, inklusive medel och förutsättningar att tillsätta den nödvändiga kompetensen för att uppnå detta.212

0

L