2
Motion nr:221
Rubrik: Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström (johanna.lakso@naturskyddsforeningen.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimatavdelningen, Naturskyddsföreningen
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att riksdagen fattar beslut om att höja energiskatten för diesel till samma nivå som energiskatten för bensin, vilket i dagsläget innebär en skattehöjning med minst 1,37 kr per liter jämfört med i dag.

Sammanfattning:
Beskattningen av dieselbränsle är lägre än motsvarande skatt på bensin. Detta skatteundantag kostar staten mer än 8 miljarder årligen. En likformig beskattning av diesel och bensin i relation till energiinnehållet i respektive bränsle skulle göra att dieselbilar betalade en större andel av sina miljökostnader samtidigt som bränslebeskattningen blev teknikneutral och mindre snedvridande.

Motiv och bakgrund:
Sverige har via EU, inom OECD och FN på olika sätt uttalat ambitioner att avskaffa fossila subventioner globalt, vilket rimmar illa med att vi har rikligt med klimatskadliga subventioner i vår egen svenska statsbudget, totalt minst 30 miljarder kronor om året, främst i form av skatteutgifter från olika skatteundantag för användning av fossila bränslen. En av de större posterna är den lägre miljöskatterna på diesel jämfört med bensin.

För år 2017 var energiskattesatsen för diesel i bästa miljöklass 17,9 öre/kWh billigare än för bensin i bästa miljöklass. Den totala kostnaden för skatteundantaget var 2017 8,2 miljarder. Den lägre skattesatsen för diesel jämfört med bensin har funnits åtminstone sedan lagen om skatt på energi trädde i kraft 1995. Den motiverades av hänsyn till den kommersiella buss- och lastbilstrafiken. För personbilar kompenserades länge den lägre energiskattesatsen av en betydligt högre fordonsskatt. Därför var dieseldrift bland personbilar och lätta lastbilar länge främst en angelägenhet för taxi, hantverkare och tjänstebilar av olika slag.

Men från och med år 2007 sänktes fordonsskatten för fordon med partikelfilter som klarade nya miljöklasser. Detta tillsammans med en stadigt ökande lastbilstrafik har gjort att försäljningen av diesel har ökat år från år. 2009 gick dieseln om bensinen som det mest sålda bränslet i Sverige. Sedan fordonsskatten sänktes för dieselbilar så har deras andel av bilförsäljningen ökat kraftigt. Den nedsatta dieselskatten gör det billigare än annars att köra dieseldrivna fordon. I dag ligger dieselandelen i nybilsförsäljningen på drygt 50 procent.

Den en kraftigt ökade användningen av diesel medför ökade utsläpp av kväveoxider, mer buller och mer partiklar i luften jämfört med om andelen bensin- och dieselbilar förblivit oförändrad. Personbilar med dieselmotorer har ungefär dubbelt så höga utsläpp av kväveoxider som bensinbilar per personkilometer. Luftföroreningarna har i sin tur orsakat tusentals förtida dödsfall på grund av hälsovådliga luftföroreningar. Den lägre energiskatten för diesel har sammantaget gett Sverige en betydligt smutsigare bilflotta än vad som hade varit fallet vid en likformig beskattning av bensin och diesel.

En likformig energibeskattning av bensin och diesel i relation till energiinnehållet i respektive bränsle skulle stärka statsfinanserna med cirka 8 miljarder netto och öka dieselskatten totalt med 1,37 kr jämfört med i dag, från 5,73 till 7,10 kr per liter.Bilaga: lagre-energiskatt-for-diesel-jamfort-med-bensin.pdf

221

0

L