Motion nr:37
Rubrik: Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-01-12
Motionär:Ruzena Svedelius Dr Agr (rsvedelius@hotmail.com)*
Ort:Härslöv
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
* Öka radikalt satsningar på hållbara biologiska metoder för effektivare omvandlingar både
a) från bioenergi i rester och avfall som kommer från växt- och djurrike till andra former av energi
b) från solens strålningsenergi till bioenergi som pågår under fotosyntes i växtodling.
* Skyndsamt fasas ut ohållbara termiska omvandlingsmetoder.
* Avstå från kompromisser som hotar hälsa, miljö, klimat.

Sammanfattning:
* a) Effektivare utnyttja bioenergi i rester och avfall som kommer från växt- och djurrike med hjälp av biologiska metoder t ex metanjäsning.

* b) Stödja produktion av växternas biomassa genom ökad användning av biogödsel från biogasanläggningar som innehåller både bioenergi och växtnäring nödvändig för markens bördighet utan att använda konstgödsel.

* Snarast förbjuda termiska behandlingsmetoder med vilka minskar biologisk mångfald och bildas föroreningar skadliga för hälsa, miljö och klimat.

* Hälsa, miljö och klimat får inte kompromissas bort.

Motiv och bakgrund:
Energiprincipen (eller lagen om energins bevarande) är termodynamikens första huvudsats och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan.
Bio betyder livet och bioenergi är livets energi. Solens strålningsenergi omvandlas - under fotosyntes med hjälp av minst 16 kemiska grundämnen - till bioenergi i växternas biomassa dvs. levande massa. Växternas bio-energi och näringsämnen utnyttjas i livsmedel, foder och ved av de flesta levande organismer i djur-rike, inklusive människa, via näringskedjor. Växternas bioenergi är biobränsle för övriga organismers celler och där omvandlas till bioenergi lagrad i djurens biomassa.

Under termiska omvandlingsmetoder (förbränning, termisk förgasning, pyrolys och produktion av biokol) dödas alla organismer som finns på och i materialet. Det bildas föroreningar som är skadliga för hälsa, miljö och klimat. Termiska processer är farliga för allt levande och orsakar minskning av biologisk mångfald. Detta är ohållbart och därför stöd från allmänna medel till termiska metoder för hantering av organiska rester och avfall från växt- och djurrike måste omedelbart stoppas.

Kommunala bolag ska genast ställa om till biologiska omvandlingsmetoder. Sopförbränning och eldning av ved i värmekraftvärmeverk ska fasas ut. Allt som kommer från växt- och djurrike ska kaskad utnyttjas dvs användas till produktion av nyttigheter. Det sista steget ska vara omvandling till biogas och biogödsel.

Mänskligheten behöver ha tillgång till bioenergi och samtidigt gynna biologisk mångfald. Därför måste alla för växter essentiella kemiska grundämnen återföras från bosättningar tillbaka till odlingar. Dessa är grundstenar till allt levande: H, C, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu och Mo samt även de stimulerande grundämnen vilka anses vara Co, Cr, Ni, V, Sn, Li, F, Se, Si, etc.

För att effektivisera både utnyttjande av bioenergi och återföring av de för livet essentiella kemiska grundämnen till odlingar krävs ytterligare satsningar från allmänna medel på forskning, vidareutveckling och testning av innovativa metoder för hantering av material från växt- och djurrike. I naturen omvandlas alla dessa material
a) till olika energirika molekyler (alkohol, metan) vilka senare blir till värme eller
b) direkt till värme som avgår till omgivningen.
Växtnäringsämnen är sedan tillgängliga till nya växter.37

0

L