Motion nr:39
Rubrik: Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-01-12
Motionär:Ruzena Svedelius Dr Agr (rsvedelius@hotmail.com)*
Ort:Härslöv
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
* Alla stödåtgärder som bekostas av allmänna medel lokalt, regionalt, statligt eller från EU ska alltid avkrävas ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

* Ge stöd för effektivisering av produktion av biogas och biogödsel med kunskapsbaserade innovativa åtgärder ”från källa till omvandling i biogasanläggningar” samt för användning av biogas och biogödsel.

Sammanfattning:
Stöd ska endast gå till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara metoder för hantering rester och avfall från växt- och djurrike.

Stöd ska ges till innovation av
- utrustning för hygienisk insamling av våta restprodukter och avfall
- olika typer av kvarnar som kan sönderdela både våta och torra material
- utrustning och metoder för förbehandling dvs. sönderdelning, vägning och blandning av material
- utrustning som garanterar effektiv omvandling av energi som finns i biogasens metan till el och värme/kyla.
- utrustning för hantering av biogödsel för att minska förluster av växtnäring.

Motiv och bakgrund:
Inom avfallshantering tillämpas föråldrade ohållbara metoder särskilt vid hantering av material som kommer från växt- och djurrike. Både insamling och behandling orsakar ohälsosamt arbetsmiljö, föroreningar av luft och vatten, förluster av bioenergi och växtnäringsämnen samt höga kostnader för invånare.
Onödigt mycket energi åtgår för transporter och tillverkning av utrustning för insamling och ohållbar behandling genom förbränning, termisk förgasning, pyrolys, framställning av biokol.

Alla ohållbara processer orsakar
1) förluster av växtnäring som måste ersättas med energikrävande framställning av konstgödsel
2) dåligt redovisade föroreningar som är ohälsosamma
3) minskning av biologisk mångfald.
Även kompostering är en ohållbar metod som innebär ca 70 % förluster i form av energi och växtnäring som samtidigt förorenar luften och vatten.

Allmänna medel avsedda för innovation satsas felaktigt på gammal teknik där mat- och toalettavfall fortfarande transporteras med vatten som förorenas i onödan eftersom vattenburen biogasanläggning är bevisligen ineffektiv och kostnader för invånare blir ca 25 % högre – se projekt H+ i Helsingborg.

Ökade satsningar på lokala högteknologiska biogasanläggningar bidrar utöver effektivare utnyttjande av bioenergi även till ökad medvetenhet om källsorteringens fördelar och ökad social sammanhållning av invånare som bor inom området som biogasanläggning tar mot rester och avfall från växt- och djurrike.

Det kan vara mat- och toalettavfall (utan utspädning med vatten) från hushåll, affärer, restauranger, skolor, sjukhus, industrier, växtrester från balkonger och grönområden och vid behov kan användas halm- och ved pellets (skogsrester) för att balansera överskott på vatten- och kvävehaltiga material med torra och rika på grundämne kol för att ge mikroorganismer väl sammansatt substrat. Därmed maximeras utbyte av biogas i mindre bioreaktorer till lägre kostnad. Uteblivet överskott på vatten ger biogödsel utan behov för avvattning och därmed lägre kostnader även för transport till odlingar.

Allt detta är möjligt med hjälp av modern logistik och teknik där även ingår automatisering och digitalisering. Hantering av material från växt- och djurrike ska ha högt status eftersom det handlar om människans grundläggande behov för välmående: ren luft, rent vatten och hälsosam mat som innehåller bioenergi och näringsämnen.
I maten finns den viktigaste bioenergi för människa.

Alla som förordar termiska processer ska i stället för mat äta aska från förbränt mat. Spridning av aska på marken dödar en del markorganismer och först efter en tid kommer nya att etablera sig.

Aska innehåller varken kväve eller svavel, de två mest flyktiga essentiella växtnäringsämnen som under förbränning skapar ohälsosam miljö. Några forskare som studerar effekter av reaktivt kväve anser att kväveoxider (NO, NO2) är den största fara för andning, farligare än koldioxid. Reaktivt kväve ökar och hotar människornas hälsa, miljö och klimat. Se bilaga:
1) Referenser med några meningar om reaktivt kväve.

Öka satsningar på konkreta åtgärder snarast möjligt - från källa av avfall till användning av biogas och biogödsel för bl. a. snabbare utfasning av syntetiska kvävegödselmedel. Se bilaga:
2) Åtgärder nödvändiga för hållbar produktion av biogas och biogödsel.Bilaga: Bilaga-till-ENERGI-Ruzena-Svedelius.pdf

39

0

L