Motion nr:42
Rubrik: Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.   Vinnande motion 
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-01-22
Motionär:Iann Lundegård (iann.lundegard@mnd.su.se)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Motionen yrkar om att återinföra begreppet miljö och införa begreppet hållbar utveckling i skolans portalparagraf, Skollagen.

Sammanfattning:
Varje dag befinner sig ca halva Sveriges befolkning i verksamheter i nära anknytning till utbildning. I skollagen finns värdegrunden för svensk skola. 1990 fick svensk skollag tillägget miljö i portalparagrafen. Vid riksdagsvalet 2006 fick Sverige en ny regering. I den nya skollagen är tillägget om miljö som fördes in 1990 borttaget ur den s.k. portalparagrafen. Inte heller nämns hållbar utveckling i den nya skollagen. Skolans styrdokument är bindande och ska följas och de regler som gäller för skolans verksamhet är ytterst beskrivna i Skollagen.

Motiv och bakgrund:
Varje dag befinner sig närmare 50 procent av Sveriges befolkning i verksamheter i eller med nära anknytning till utbildning. I stort sett alla i Sverige berörs dagligen av utbildning som studerande, anhörig, eller lärare. Det finns ungefär 6000 grund- och gymnasieskolor i vilka 150 000 personer arbetar som lärare och cirka 9000 som rektorer/skolledare. Det är utbildningsdepartementet som ansvarar för att bereda lagstiftningsarbetet med propositioner för riksdagen t. ex. skollagen. I skollagen finns värdegrunden för svensk skola. Skollagen beslutas av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola.
1990 fick svensk skollag tillägget miljö i portalparagrafen. Denna lydelse skrevs in: ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (SFS 1985:1100, 1 kap 2§.
Ansvarig skolminister för detta arbete var blivande statsminister, Göran Persson, som hade ett politiskt intresse för miljöfrågor (Wickenberg & Leo 2013)
Vid riksdagsvalet 2006 fick Sverige en ny regering och ny skolminister, Jan Björklund. som omgående (i november 2006) tillsatte en arbets- grupp, Skollagsberedningen med uppgift att ta fram förslag till en ny skollag.
I den nya skollagen är tillägget om miljö som fördes in 1990 borttaget där det tidigare fanns i den s.k. portalparagrafen i värdegrunden. Inte heller nämns hållbar utveckling i den nya skollagen och miljö anges endast i betydelsen arbetsmiljö, eller skolmiljö.
Skolans styrdokument är bindande och ska följas. I dessa beskrivs huvudmannens ansvar för verksamheten, hur skolans verksamhet ska utformas samt rektors ledningsansvar i olika delar av verksamheten. De specifika regler som gäller för skolans verksamhet är ytterst Skollagen, därefter förordningar, läroplanerna och kursplanerna.
Tidigare 1990 – 2006 fanns alltså ett uttalat intresse att fokusera skolans uppdrag kring miljö och hållbar utveckling. Efter 2006 etablerades en politisk vilja och trend som istället fokuserar på skolans rena kunskapsuppdrag.

Motionen yrkar om att återinföra begreppet miljö och införa begreppet hållbar utveckling i skolans portalparagraf, Skollagen.


Referens:
Wickenberg, P., & Leo, U. (2013). Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner. (Sociology of Law research Report; Vol. 2013:1). Sociology of Law, Lund University.
http://portal.research.lu.se/portal/files/3451477/4174520.pdf42

0

L