Motion nr:56 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden   Rekommenderad 
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-04-05
Motionär:Kristina Bäck, Stig-Olof Holm (kristinamback@hotmail.com)*
Ort:JOHANNESHOV
Organisation:Föreningen Skydda Skogen
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
1. Riksdagen bör införa incitament för att främja naturlig föryngring av blandskog efter avverkning. Exempelvis så kan rönn, björk, asp, ek, bok, och sälg föryngras där dessa arter fanns naturligt tidigare. Detta för att klimatsäkra skogen, främja biologisk mångfald och bidra med fler ekosystemtjänster

2. Skogsvårdslagen bör justeras, förslagsvis paragraf 6, där en ny text om detta kan införas.

Sammanfattning:
Riksdagen bör införa incitament som ger större variation i skogsbruksmetoderna så att blandskog och lövträd gynnas och naturlig föryngring får ske på fler ställen i Sverige. Skogsvårdslagens paragraf 6 ska justeras för att främja löv- och blandskog. Då ökar både skogens motståndskraft mot klimatförändringar och den biologiska mångfalden (3,5).

Motiv och bakgrund:
Stora delar av Sveriges produktiva skogsmark har kalavverkats och omvandlats till produktionsskogar. Dessa utgörs främst av artfattiga plantager av gran eller tall som har låg biologisk mångfald. Förlusten av biologisk mångfald är ett minst lika stort hot mot människans överlevnad som klimatförändringar (2,8). Fler lövträd skulle gynna fler arter vilket ger större biologisk mångfald samtidigt som det klimatsäkrar skogen(1,3,5,7).

Andelen hyggen som föryngras naturligt med fröträd minskar och är nu under tio procent och andelen blandskog med både lövträd och barrträd minskar i landet som helhet, enligt Skogsstyrelsen. Denna utveckling kan vändas med de åtgärder vi föreslår.

Fördelar med blandskog och fler lövträd:
Studier visar att rena trädplantager med en enda art, generellt sett, lagrar mindre kol än den tidigare naturliga skogen, oavsett geografisk region (1,5).
Lövträd har högre albedo än mörka barrträd. Det betyder att de reflekterar tillbaka en större del av den inkommande solinstrålningen medan barrträden absorberar mer värme. Monokulturer med barrträd bidrar alltså till ett varmare klimat (1,2,3,6).
Lövträds evapotranspiration (när vatten avgår till atmosfären från träden, framför allt under sommarhalvåret) har en lokalt kylande effekt och bidrar troligtvis till molnbildning vilket ökar albedot ytterligare (1,2,6,12).
Omvandling av naturskogar till planterade monokulturer av tall eller gran ökar avrinningen och minskar evapotranspirationen- avdunstningen från växterna, vilket bidrar till ett torrare klimat. Det är därför viktigt att återställa den ursprungliga balansen med mer lövinblandning.(4)
Blandskogar bistår med fler ekosystemtjänster än planterad barrskog eftersom de liknar naturliga ekosystem (2,3).
Med fler lövträd i barrplanteringarna gynnar man fler arter och artrika ekosystem som är mer resilienta mot klimatförändringar (2,3,5,7).
Risken för skador minskar med större variationen av arter (3).
Även på Skogsstyrelsens hemsida kan man läsa om positiva effekterna av mer blandskog: ?Klimatförändringarna innebär påfrestningar på skogen och en ökad risk för olika skador. Blandbestånd gör det möjligt att sprida riskerna. Många skadegörare minskar i blandskog och om ett trädslag slås ut har du de andra kvar?.
Även: ?Ett ökat lövträdsinslag kan vara bra ur naturvårdssynpunkt, och bidra till en mer varierad landskapsbild. Dessutom kan en satsning på att öka andelen lövträd innebära att du sprider riskerna i ditt skogsbruk. Lövträden är ofta mer motståndskraftiga mot stormskador och drabbas inte av rotröta. Som regel kan du arbeta med kortare omloppstider än vad fallet är för tall och gran, vilket kan vara en del av klimatanpassningen av skogsbruket?.


Referenser:
1. Anderson 2010: http://www.biogeosphere.org/nasa/Biophyscs_review.pdf
2. Bright 2017 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.12951/abstract;jsessionid=35EAC03926E1005B4FAA448E26A374A7.f02t01
3. Felton, 2016: https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-015-0749-2
4. Gamfeldt 2013: https://www.nature.com/articles/ncomms2328
5. Holm,2015. A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests. J. Sustain. Forestry34, 358-379.
6. Naudts, m fl: 2016. Europe?s forest management did not mitigate climate warming. Science 351 (6273): 597-600.
7. Oliver m fl 2017 http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(15)00218-9
8. Rockström 2009: https://www.nature.com/articles/461472a
9. Sedl 2008: https://silvafennica.fi/article/243
10. Skydda Skogens hemsida, Klimatet och skogen: http://klimatetochskogen.nu/omstaellning/vad-boer-skogsbruket-goera
11. .Skogsstyrelsen
12. Spracklen m fl, 2008: http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/366/1885/461356

3

3

0

L