Motion nr:74 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Energieffektivisera alla bostäder
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-03-05
Motionär:Sigbritt Nordlund (sinorna@hotmail.com)*
Ort:Hägersten, Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att nationella regler införs för alla bostadsbyggnaders tillåtna förbrukning av köpt energi

att rådgivning och information om energieffektivisering åläggs kommunerna

att uppföljning görs av statlig tillsynsmyndighet

Sammanfattning:
Bostadsbestånd och lokaler kan ses som en oanvänd energikälla, som står för 40 % av Sveriges totala energianvändning. Merparten är äldre bebyggelse vars energiförbrukning i motsats till nyproduktion är helt oreglerad. En genomförd energieffektivisering skulle frigöra energi för andra samhällssektorer. Med känd teknik såsom värmepumpar och solpaneler är det enkelt att minska mängden köpt energi med hälften eller mer, med liten eller utan renovering av själva byggnaden. Återbetalningstiden för sådana investeringar är kort i förhållande till livslängden.

Motiv och bakgrund:
Undertecknad har genom arbetet i en bostadsrättsförening erfarenhet av framgångsrik energieffektivisering av ett äldre hus liksom av kontakter med andra bostadsrättsföreningar och berörda myndigheter. Utan större renovering och inklusive förbättrat inomhusklimat köper vi nu endast 1/3 av den energi vi tidigare behövde. Vi skulle kunna vara en modell för många, särskilt som vi ingått i Energimyndighetens projekt. Så ser det tyvärr inte ut. Myndigheterna samlar data från oss få idealister, men tar inte rollen som informationsspridare. Den fastighetsägare som vill energieffektivisera måste själv skaffa sig tekniska kunskaper och stå ut med byråkratin. I bostadsrättsföreningars styrelser finns oftast varken tid, kunskap eller ledarskap över tid för att ro iland uppgiften och sannolikt inte heller hos de privata mindre fastighetsägarna. Den nödvändiga samhällsomställningen kräver statlig reglering. Enstaka goda exempel räcker inte för att energieffektivisering på bred front ska komma igång. Hjälp av praktiskt inriktad expertis behövs också, inte byråkrati.
Miljömålsberedningen SOU 2016:47 konstaterar i sitt slutbetänkande: "Bostäder och service står för omkring 40 procent av Sveriges totala energianvändning, ..... (s.322). "Mer fokus behöver läggas på klimatutsläppen från byggmaterialen och själva byggprocessen, samt på att energieffektivisera det äldre bostadsbeståndet." (s. 319). Vidare: "Fortsatta kostnadseffektiva insatser för ökad energieffektivitet är motiverade då de bidrar till att dämpa energiefterfrågan och frigör förnybar energi till andra användningsområden"(s. 320).
Utredningen utmynnar inte i några egna förslag om hur energieffektiviseringen kan bli av. Man nöjer sig med att konstatera att Energimyndigheten och Boverket gemensamt har utarbetat förslag gällande vid renovering av byggnader och som inrapporteras till EU vart tredje år. Någon generell övre gräns för energianvändning i likhet med gällande regler vid nyproduktion diskuteras inte.
För energieffektivisering av merparten av bostadsbeståndet finns alltså inget förslag och ingen handlingsplan i Miljömålsberedningens slutbetänkande. Kvar är en tickande klimatbomb och behov av insatser nu.74

2

2

0

L