Motion nr:75 version nr: 5Välj version:
Rubrik: Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-03-14
Motionär:Björn Idar, Elisabeth Rosenborg (bjorn.idar40@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Riksdagen bör omgående satsa på en massiv utbyggnad av infrastruktur för tillverkning och distribution av energibäraren vätgas med fokus på plasmateknik, en ekologiskt försvarbar metod som samtidigt kan lösa problemen kring samhällets avfall.

Sammanfattning:
Världens ledande beslutsfattare, såväl politiska som industriella, skapade i januari 2017, under konferensen "World Economic Forum" i Davos, organisationen "Hydrogen Council". Det är ett råd för ledande energi-, transport- och industriföretag som har den gemensamma ambitionen att främja utbyggnaden av ett globalt vätgassamhälle. Sverige bör bidra genom storskalig satsning på plasmateknik med skattemedel för att snabbt ge industrin den nödvändiga vätgasen i stora mängder i en ny unik satsning, som ersättning för kol och koks vid framställning av stål.

Motiv och bakgrund:
De alltmer skrämmande konsekvenserna av den globala uppvärmningen ger ingen tid till en långsam anpassning med kompromisser och lokala hänsyn. Världens länder måste snabbt enas kring en ersättare till de fossila bränslena och alltmer tyder på att energibäraren vätgas går ut som vinnare. Vi måste omedelbart börja ställa om för att anpassa oss till detta val. Att hantering av alla energibärare, från bensin till vätgas, innebär risker har mänskligheten accepterat. Detsamma gäller för elektricitet.

Industrin använder kontinuerligt enorma mängder vätgas i diverse processer. En revolutionerande nyhet är att den svenska stålindustrin, bland andra Sandvik, nyligen valde att testa vätgas som ersättare till kol och koks för reduktion av järnmalm, med vattenånga som enda utsläpp. Denna industri står i dag för hela 10% av våra oönskade luftföroreningar såsom försurande svavel och kväveoxider, sotpartiklar, dioxin, furaner, tungmetaller och koldioxid. Betydande mängder vätgas kommer att behövas redan under uppbyggnadsprocessen. Då räcker kanske intervaller av elöverskott i våra nät plus massivt utbyggda vindkraftsparker för att täcka behovet genom elektrolys av vatten. Vid full drift kommer dock gigantiska mängder vätgas att förbrukas med krav på tillgänglig el för elektrolysen. Detta skulle kunna låsa fast oss vid kärnkraftsberoende för en oöverskådlig framtid. Ett alternativ skulle vara massiv import av naturgas, som råvara till vätgasframställning, med stora utsläpp av koldioxid som följd. Tillsammans med den globala fordonsindustrins allt större krav på tillgång till vätgas för bränslecell-elmotortekniken, kommer efterfrågan på gasen att öka massivt.( Se motion 43)

Vilka storskaliga miljövänliga alternativ står då till buds? Den norska Kvaernermetoden ser lovande ut, där naturgas genom en elektrisk ljusbåge delas upp i vätgas och ett fint kolpulver, en råvara som är högt uppskattat i diverse industriella processer

Den mest intressanta storskaliga lösningen är plasmaförgasning av avfall. Vid en temperatur på c:a 3000 grader, genom en elektrisk ljusbåge, bryts allting ner till grundämnen i en sluten, självförsörjd process. Alla giftiga föreningar neutraliseras. Förutom stora mängder vätgas, som tillvaratas, återstår en lavaliknande slagg innehållande en återvinningsbar metallblandning. Allt från fordonsdelar som plast och däck till blandade hushållssopor, giftigt industriavfall och även kontaminerat avloppsslam (som annars sprids på våra åkrar) kan hanteras i denna utsläppsfria process.

Plasmatekniken har använts i 20 år. Det svenska företaget Plagazi samarbetar med Alter NRG (tidigare Westinghouse Plasma). Alter NRG har som exempel levererat en anläggning till indiska Pune för hantering av framför allt riskavfall från sjukhus. Motsvarande anläggning i Japan, Mihama-Mikata, levererar bl.a. el och värme sedan 14 år, med god prestanda. Ett av USAs hangarfartyg har en anläggning ombord. Plagazi är unikt i branschen med sina tre patenterade utvinningsmetoder för ren vätgas.

En anläggning kostar c:a 250 miljoner SEK med en möjlig avskrivningstid på fem år. Tusen anläggningar, motsvarande priset på ett snabbspår Stockholm-Göteborg, skulle kunna lösa Sveriges avfallsproblem samtidigt som stålindustrin skulle bli försörjd på vätgas.

Jag rekommenderar därför svenska staten att skyndsamt börja finansiera produktionen av sådana enheter. Ämnet vätgasförsörjning kan ge upphov till heta debatter inför valet inte minst med tanke på nya arbetstillfällen och exportmöjligheter. Vem tar hem de nya jobben, Sverige eller Kina?

www.alternrg.com
www.plagasi.com75

5

5

0

L