Motion nr:88
Rubrik: En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning   Rekommenderad 
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-02-21
Motionär:Ylva Lundkvist Fridh, Ewa Overmeer, Pella Larsdotter Thiel, David Bennet och Stephen Hinton. (ylva.lundkvist@helasverige.se)*
Ort:Stjärnsund
Organisation:Hela Sverige ska leva, Omställningsnätverket.
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
-Ta fram en nationell strategi som stöttar självförsörjningsinitiativ och lokal produktion av livsmedel.
-Se över regelverket så att det blir lättare att starta och driva lokal och småskalig verksamhet, tillsynsavgifter m.m. måste anpassas till verksamhetens omfattning.
-Stimulera lokal upphandling genom regler som tar hänsyn till miljö, kvalitet och sociala aspekter.

Sammanfattning:
Idag förlitar Sverige sig på att försöja matbehov genom import och export. Ett klimatsmart samhälle behöver i högre grad anpassa regler efter och stimulera småskalig, lokal matproduktion.

Motiv och bakgrund:
Resurser för omställning till ett mer hållbart samhälle finns på landsbygden. Här finns ytor och de förnybara naturresurserna som ger mat, energi, byggmaterial och industriråvaror. För ett skonsamt resursuttag krävs en befolkad landsbygd. Sverige behöver mer lokal produktion för lokal konsumtion. Kretsloppen ska så långt möjligt slutas i små cirklar, istället för att hårdhänt exploateras i storskaliga system och samlas i metropolerna medan avfallet sprids på landsbygden.

Den beslutade nationella livsmedelsstrategins företrädare ser ut att framförallt marknadsföra export för att öka livsmedelsproduktion och balansera importen som idag är ca 50 procent. 48 miljoner kronor är avsatt för att bl a gå till livsmedelsambassadörer i USA, Kanada, Japan/Sydkorea och Singapore, regionalt livsmedelsexportprogram, analys av livsmedels exportpotential. Dagens livsmedelssystem är sårbart på många sätt genom den centraliserade produktionen och distributionen, beroende av fossila bränslen, konstgödsel och bekämpningsmedel. För ett samhälle som står rustat inför de globala utmaningarna inom energi, ekonomi och ekologi behövs snarare ökad självförsörjning och satsningar på småskalig ekologisk lokal produktion, t ex andelsjordbruk. Bygg inte på åkermarken, den behövs för produktion av livsmedel och energi.

De gröna småföretagen, lokala utvecklings- och omställningsgrupperna måste få goda möjligheter att skapa hållbara lösningar som ger oss alla lokalt producerad mat och energi och andra produkter med korta avstånd mellan producent och konsument. Dagens upphandlingsregler tolkas på sätt som utgör hinder mot att offentliga verksamheter köper in med hänsyn till miljö, kvalitet och sociala aspekter. Regler (till exempel tillsynsavgifter) anpassas efter storskaliga verksamheter, vilket gör det omöjligt för mikro- och småföretag att konkurrera. Detta måste ändras.

Landsbygdsriksdagen 2014 tog genom en Open Space-process fram ett landsbygdspolitiskt program, bland annat innehållande denna motions förslag, som vi föreslår att även Klimatriksdagen ska bifalla.88

0

L