Motion nr:91
Rubrik: För en fossilfri finanssektor   Vinnande motion 
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-21
Motionär:Em Petersson (em.petersson@greenpeace.org)*
Ort:Stockholm
Organisation:Greenpeace, Fossil Free Sverige - Divestera AP-fonderna, Klimataktion, Afrikagrupperna, Jordens vänner, PUSH Sverige, Latinamerikagrupperna, Föräldravrålet
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
En fossilfri finanssektor:
Att Sveriges regering slår fast ett mål om och utarbetar en handlingsplan för en fossilfri finanssektor

Klimatsäkra AP-fonderna:
AP-fondernas investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet
Klimat och miljö ska utgöra den ram inom vilken avkastning kan eftersträvas
AP-fonderna ska flytta investeringarna från fossil verksamhet till hållbara lösningar som förnybart

Sammanfattning:
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att staten säkerställer att finanssektorns investeringar lever upp till Parisavtalets avsikt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och inte bidrar till klimatskadlig verksamhet. De statliga AP-fonderna investerar idag i några av de smutsigaste verksamheterna i världen, nu är det dags att fonderna blir fossilfria.

Motiv och bakgrund:
Om FN:s mål om att begränsa uppvärmningen av jorden till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader ska kunna uppfyllas, är det helt nödvändigt att världens finansmarknader slutar att investera i och låna ut pengar till fossilindustrin. Investeringar som idag går till fossila bränslen måste skiftas över till långsiktigt hållbara lösningar på klimatkrisen, såsom förnybar energi och åtgärder för energieffektivisering.

Sverige har som ambition att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Men samtidigt som åtgärder görs för att minska de inhemska utsläppen, tillåts den svenska finansbranschen att investera i bolag som driver på klimatförändringarna.

Idag investerar till exempel våra gemensamma pensionsfonder miljarder kronor i flera av de värsta utsläpparna i världen.* Företag som genom att utvinna och förbränna enorma mängder kol, olja och gas smutsar ner planeten och bidrar till klimatförändringarna.

Kostnaderna av klimatförändringarna kommer att bli mycket stora för samhället. Klimatet känner inga nationsgränser. Svenska investeringar i klimatskadlig verksamhet i andra länder får effekter även för Sverige med ökade kostnader som följd vilka kommer att behöva bekostas av svenska skattebetalare i morgon.

Sverige har ratificerat klimatavtalet som antogs i Paris i december 2015. Enligt Parisavtalet har Sverige förbundit sig att ”göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling.” Och från den första januari 2018 har Sverige en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk. Det är dags att detta märks även i finanssektorn.


* Se tex:
“Du äger! AP-fondernas ägande av fossila reserver”, WWF 2015 (http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1592004-ny-granskning-avslojar-ap-fondernas-reserver-av-miljoforstorande-kol-okar)
“Staten, kapitalet och oljan”, Greenpeace 2017
(http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/Staten-kapitalet-och-oljan/).91

0

L