Motion nr:94
Rubrik: Strategi för hållbara kommuner och regioner   Rekommenderad 
Ämnesområde: Stad och land
Inskickad: 2018-02-23
Motionär:Elisabeth Lundqvist, Varis Bokalders (varis@ekokultur.nu)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimatriksdagen utskott Stad & Land
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Kommunerna bör uppmanas att göra en kartering av markanvändningen och en lokal ekonomisk analys (LEA).
Ställa om till ett ekologiskt kretsloppsjordbruk.
Ställa om skogsbruket till ett naturnära kontinuitetsskogsbruk.
vattnen skall skyddas från föroreningar.
Den lokala upphandlingen skall vara lokalt anpassad.
En levande landsbygd kräver bostäder, service och transporter.

Sammanfattning:
Det finns inga hållbara städer utan en hållbar landsbygd. Folk i städerna behöver mat, vatten, energi och material och merparten av dessa nyttigheter kommer från landsbygden.
Vår planering måste ha en helhetssyn och därför handla om hållbara kommuner och regioner, där både hållbara städer, mindre tätorter och en hållbar landsbygd ingår i nära relation med varandra.
Dessa regioner bör hänga ihop i ett nätverk för att komplettera varandra dels för att olika delar av landet har olika förutsättningar, dels för att om det uppstår en kris så har man därmed också en bättre krisberedskap.

Motiv och bakgrund:
Landsbygden.
För att vi skall få en levande landsbygd behöver vi utveckla de areella näringarna på ett hållbart sätt och stimulerar lokal vidareförädling och lokal distribution, vilket innebär att mer arbete skapas på landsbygden.
Jordbruket bör ställas om till ett ekologiskt kretsloppsjordbruk, som inte använder konstgödsel och pesticider samt undviker att använda antibiotika. Lokal vidareförädling bör stimuleras och underlättas. Detta gäller också distribution och försäljning av ekologiska och närproducerade livsmedel. Kretsloppsjordbruk innebär att gödsel från djuren används för att gödsla de grödor som odlas och att växtföljd tillämpas där kvävefixerande vall ingår.
Skogsbruket bör ställas om till ett naturnära kontinuitetsskogsbruk där man inte arbetar med kalhyggen utan tar ner fullvuxna träd. Detta gynnar den biologiska mångfalden och den långsiktiga ekonomin och gör skogen tillgänglig för friluftsliv.
Regionens vatten skyddas från föroreningar genom att en vattenskyddsplan utarbetas med de näringsfällor och avloppssystem som krävs. I detta sammanhang bör man också utreda hur eventuella gruvor, gammalt gruvavfall samt grustag och stenbrott påverkar vattnen i kommunen.
Kommuner och Landsting bör gå i bräschen, då de ofta har antagit en policy för hur mycket ekologisk mat som man skall handla upp till sina skolor, äldreboenden och till sjukvården. De kan gå vidare och se till att den dessutom är lokalt producerad. Utan en lokal produktion har vi ingen bra beredskap vid en krissituation och på så sätt skulle man få igång och stimulera en lokal produktion av ekologiska livsmedel.
Detta innebär att en större del av befolkningen kan arbeta och bo på landsbygden. Men för att vi skall få en levande landsbygd krävs fler bostäder och närhet till service som skola, vård, omsorg, butiker med dagligvaror samt närhet till kultur såsom möteslokaler och bibliotek. Därför behöver mindre tätorter på landsorten utvecklas samtidigt som kommunikationer och transporter till större tätorter byggas ut. Då kan vi få en levande landsbygd som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.94

0

L