Torbjörn Vennström gästbloggar: “En omställningspakt för Sverige”

Dan BaeckströmBlogginlägg

För ett litet tag sedan drömde jag att jag fick i uppdrag att skriva regeringsförklaringen till nästa regering. Nu gjorde tyvärr väljarna inte det tydliga klimatval som Sverige och världen är i skriande behov av. Men ändå – den kommande regeringen kanske ändå tvingas inse att vår välfärd, ja kanske hela vår civilisation står på spel ifall vi inte gör vårt yttersta för att ställa om samhället så snabbt och så genomgripande som möjligt. Styrd av en sådan insikt så kanske regeringsförklaringen kommer att låta ungefär så här:

”Kära Talman, ledamöter i riksdagen och invånare i Sverige. Den nya regeringen präglas av insikten om att vi står inför ett klimatologiskt och ekologiskt nödläge. Sommarens torka och bränder har gett oss en tydlig vink om vad som är att vänta. Sverige och världen behöver kraftfulla åtgärder under denna mandatperiod och därefter för att det inte ska bli försent för mänskligheten att hejda en galopperade och katastrofal klimat- och miljöutveckling.

Då vi är väldigt sent ute kan vi inte förlita oss på en reformpolitik i lugn takt. Vi behöver en politik som tar stora steg på kort tid. Därför är vi beroende av att varje invånare, varje kommun, och varje företag blir delaktiga i detta.

Vi inbjuder alla att bli del av en Omställningspakt för Sverige.

Från regeringens sida ska vi lansera ett omställningsprogram som omfattar minst 50 miljarder kr per år från och med budgetåret 2021. Det motsvarar omkring en procent av vår BNP. Programmet ska vara i kraft under 10 år – fram till och med 2030. Vi sätter 2021 till startåret då vi och alla andra behöver tiden fram till dess för att planera den gigantiska omstrukturering som detta innebär.

Vi kommer att utmana investerare och näringsliv att mobilisera minst lika mycket till i form av privata investeringar i detta omställningsprogram. Med 100 miljarder årligen får vi en injektion i hela samhällskroppen som ska stimulera mängder av omställningsaktiviteter över hela landet, men även internationellt. Vi tar genast initiativ till dessa överläggningar.

Detta innebär stora omprioriteringar av statens åtaganden. Försvaret får delvis nya uppgifter. Trafikverket får ett målstyrt planeringsuppdrag med transportsnålhet, kollektivtrafik och människor i fokus. Energi- och bostadssektorn får nya spelregler. Subventioner som gynnar fossilbränslen och ohållbara beteendemönster kommer att dras in. Men det kommer också att kräva skattehöjningar. Vår uppgift blir att se till att dessa blir fördelningspolitiskt rättvisa.

Samtidigt prioriterar vi vård, omsorg och skola samt trygghetsförsäkringarna. Välfärd är en klimatsmart verksamhet och där finns stora behov av personal.

Vi kommer därutöver att låna pengar till rena framtidsinvesteringar, som snabbutbyggnad av järnväg och av havsbaserade vindkraftsparker och solenergiparker, investeringar i att energirenovera bostäder och klimatsmart nybyggnation.

Vi kommer att förtydliga direktiven till alla pensionsfonder så att placeringar i fossil verksamhet byts ut snarast möjligt. Dessa placeringar kan bli värdelösa inom 10-15 år.

Även den internationella politiken påverkas. Vi kommer att säga till EU att vår politik de närmaste 10 åren kommer att styras av vår bedömning att det nu råder ett nationellt och internationellt klimatologiskt, ekologiskt och därmed säkerhetspolitiskt nödläge. Till dess att EU:s egna regler; som konkurrensdirektiven, handelssystemet med utsläppsrätter (ETS) och bördefördelningen för EU:s övriga utsläppsminskningar, är i paritet med vad Klimatmålen kräver, anser vi oss ha rätt att göra dessa undantag.

Det internationella utvecklingssamarbetet kommer att styras av omställningspakten. Vi ska fyrdubbla vårt bidrag till FN:s gröna fond och andra internationella samarbeten. Vi ger SIDA extra medel för klimatsatsningar i syd som planeras i samarbete med mottagarländerna. Vi ger extra stöd till klimatarbete för civilsamhällesorganisationerna. Allt ska genomsyras av demokrati-, jämställdhets- och globala rättviseperspektiv.

Vi kommer också att ge nya uppdrag till vissa statliga bolag där huvudsyftet inte blir att leverera intäkter till staten utan att lansera klimathållbara investeringar i snabb takt.

Sveaskog får i uppdrag att prioritera skogen som förvaltare av biologisk mångfald och kolsänka. Vattenfall ska få i uppdrag att snabbt ställa om till förnybar produktion och underlätta för egenproducerad sol- och vindkraft. SJ får i uppdrag att i samverkan med Trafikverket och andra aktörer utveckla tågtrafiken i hela Sverige. Swedavia får i uppdrag att avveckla flygplatsen Bromma. Varje flygplats kommer att få ett tak för sina utsläpp av växthusgaser. Detta tak kommer att sänkas varje år i en regelbunden takt.

Vi inbjuder alla landets kommuner att bli en del av Omställningspakt för Sverige. Det kommer att finnas generösa stödformer för kommuner som vill ta djärva steg när det gäller klimatsmarta bostäder, förnybar energiförsörjning, grönområden, lokal matförsörjning, och återbruk. Vi öppnar upp kommunallagen för kommunala bolag med tydliga omställningssyften. Vi sätter oss omgående med kommunförbundet, samt kommunala nätverk som Klimatkommunerna och Sveriges ekokommuner, för att utveckla en plan för kommunernas medverkan.

Men, kära invånare i Sverige, vi behöver också stordåd från er sida. Vi uppmanar er alla att redan i morgon börja prata med varandra om hur ni kan bli en del av omställningspakt för Sverige. Sätt er i familjen, i kvarterslokalen, i bostadsrättsföreningen, i byalaget, i föreningen, i bridgeklubben, i skolklassen och börja diskutera. Vilken omställningsidé vill ni jobba för?

Sätt siktet mot att vara igång senast 2021. Det kan handla om andelsägda solparker eller vindkraftsparker, lokala biogas- och biokolanläggningar, handelsträdgårdar, återbruksföretag, lokala semesterinitiativ eller andelsägda jordbruk. Det kan handla om lokal matodling i närområdet eller hjälpcentraler för människor som vill koldioxidbanta. Vi vill att tusen blommor ska blomma.

Varje länsstyrelse får i uppdrag att hantera lättillgängliga stödformer för att sätta igång era verksamheter. De får också i uppdrag att upprätta hemsidor för omställningspakten där lokala grupper kan utbyta idéer och erfarenheter.

Studieförbunden får ett särskilt statligt stöd för att upprätta lokala kurser i allt som kan bidra till omställningen.

En omställning av detta slag kommer inte att ske utan misstag, vånda och smärta. Många kommer att se sina jobb hotade. Vi inleder direkt en dialog med arbetsmarknadens parter och arbetsmarknadsverket för att se hur särskilda omställningsstöd kan utformas.

Vi är ödmjuka inför att vi inte har alla svar och inte heller alla de rätta lösningarna. Men samtidigt har vi inte tid att vänta tills vi säkert vet. Därför är vår inställning att vi ska lära oss under vägen. Forskarsamhället inbjuds att gå i dialog med myndigheterna, med företagen, med kommunerna och med invånarna för att skapa lärande strukturer i Omställningspakt för Sverige.

Sverige kan inte ensamt vända den globala skutan. Men vår omställningspakt kommer att bli ett exempel som inspirerar. Länder och folk kommer att vilja ta efter oss. I samarbete med dem kan vi utveckla arbetet ytterligare.

Det är ingen lätt eller bekväm resa vi erbjuder i omställningspakt för Sverige. Men vi är övertygade om att den kommer att vara rik på upplevelser, många gånger rolig och lärorik. Vi kommer att upptäcka att det samhälle vi skapar tillsammans på många sätt blivit bättre än det fossildränkta, konsumtionsfixerade och tröttande samhälle vi lämnade bakom oss.

Det är en resa som vårt samhälle aldrig kommer att glömma. Det kommer att bli den framtida legenden om hur vår generation i sista stund räddade civilisationen, välfärden, demokratin och den mänskliga värdigheten från undergång.

Låt oss nu börjar arbetet med Omställningspakt för Sverige.”

Ja, något sådant vore skönt att höra från Sveriges nästa regering.

 

Torbjörn Vennström

Styrelseledamot i Klimatriksdagen