Motion nr:(105)
Rubrik: Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder (Från KR18)
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Ola Gabrielson, Janine O’Keeffe (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Vi föreslår att

- Regeringen utarbetar en standard för uppföljning av kommunernas klimatarbete, exempelvis baserat på FNs Technical Report UNSC 6754.

Sammanfattning:
Fler och fler kommuner och andra organisationer vill bidra till klimatomställning, men undrar vad som är bäst att göra. För att följa upp sitt eget arbete och att jämföra med andras resultat behövs ett mätinstrument. Här föreslås ett sådant, baserat på FNs Hållbara Utvecklingsmål SDG 2015.

Motiv och bakgrund:
I grunden vet forskningen vad som behöver göras för att undvika en klimatkatastrof: Snarast sänka utsläppen av växthusgaser, helst till noll eller negativt om det är möjligt, anpassa infrastruktur för de väntade klimatförändringarna, ställa om matproduktion till inhemsk produktion av tåligare grödor och nya proteinkällor, flytta samhällen bort från låglänta kuster, mm.

Detta arbete måste kunna följas upp för att rätt prioritera vidare åtgärder. För att jämföra resultat är det en fördel om det finns en standardiserad, konkret, och enkel metod att utvärdera resultatet, som en checklista. Detta underlättar också internationellt samarbete. En sådan internationell standard kan baseras på FNs 17 Hållbarhetsmål och den konkretisering av dessa som anges i Technical Report UNSC 6754. Arbetet med att ta fram denna pågår, och varje implementering är därför preliminär.

Många självklara indikatorer ligger utanför den enstaka organisationens kontroll men kan biläggas som klimatsignaler. Andra åtgärder är svåra att mäta annat än indirekt via den mängd pengar som spenderas.

FÖRSLAG
Ett enkelt exempel på checklista för en kommuns klimatarbete skulle kunna se ut som följer:

Allmänna Klimatsignaler:
Vattennivå lokal kust
Nederbördsmängd lokalt senaste 12 månader
Jordens medeltemperatur avvikelse

UNSC 6754 Kommunens klimatindex (KPI)
Target 07.2 Procentandel förnybar el producerad inom kommunen.
Target 07.3 Energiförbrukning per invånare resp per anställd.
Target 08 Andel invånare med jobb/skola inom 5 km.
Target 8.9,12.b Investering i hållbar turism och fritid, antal anställda.
Target 09.1,.4 Investering i hållbar produktion och transport.
Target 11.2 Kapacitetsutnyttjande % av kollektivtrafik i högtrafik.
Target 11.5 Kostnad för naturhändelser (döda/skadade, skadade allmänna resurser, skadade privata resurser).
Target 12.3 Procentandel kastad mat i hushåll/restaurang.
Target 12.5 Omsättning reparationer, återvinning, och begagnathandel.
Target 12.7 Andel av offentlig upphandling som uppfyller Klimatramverket.
Target 12.c Subventioner till fossilanvändning.
Target 14.3 Vattendrag och sjöar pH-värde. Algväxt
Target 15.2,.b Andel skogsmark, antal träd i stadsmiljön. Investering i återskogning.
Target 15.5 Antal rödlistade arter, antal utrotade denna period.105

1

1

0

L