Motion nr:(117)
Rubrik: Radikalt mindre sopor
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Elisabeth Lundqvist, Karl Petré (Kontakta motionär)
Ort:Enskededalen
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
• Minska sopmängden drastiskt och elda inte.
• Avfallssystement måste vara effektivt, hållbart, enkelt att använda samt begripligt för och understött av medborgarna.
• Kampanjer måste uppmuntra medborgarna att återvinna.
• Återvinningsbara men färre och mindre förpackningar.
• Egen behållare för hämt-mat, eljest dyr förpackning.
• Kommuner måste ta hand om matavfall från hushåll och institutioner

Sammanfattning:
I Sverige slängs varje år ca 500 kg/person. De beräknas fördubblas till 2050. Förbränning ger CO2-utsläpp. Mycket plast hamnar i haven. Sopexport blir offantliga sopberg i fattiga länder med stor hälsorisker. Avfallssystemet måste vara effektivt, enkelt och hållbart. Sopmängerna måste minskas radikalt.

Motiv och bakgrund:
Ett års sopor från svenska hushåll skulle kunna fylla hela Globen ända upp till taket 48 gånger om. Det är ca 500 000 ton. 2050 beräknas de har fördubblats.
.
Vi eldar upp våra sopor för uppvärmning av byggnader genom fjärrvärmesystemet. Om vi har brist på dem importeras sopor från andra länder. Vi importerar 1,3 miljoner ton sopor, varav 550.000 ton är hushållsavfall. CO2 mängden ökar i värmeverkens skorstenar. Tekniken att fånga upp CO2 finns men är dyr och den slutliga förvaringen i jorden finns det inte lösningar för.

De importerade soporna består till 12,5 procent av plast. Drygt 30 000 ton plastavfall exporteras till länder utanför Europa varje år. Exporten bidrar till nedskräpningen av världshaven.

Stora mängder exporteras och deponeras i ohyggliga sopberg världen över där många fattiga söker hitta något som går att få ersättning för. Dessa människor utsätter sig för stora hälosrisker.

Våra växande sopberg är en baksida på tillväxtideologin. Vårt nuvarande sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar inte. Vi behöver ta hand om jordens resurser på ett effektivare sätt, annars räcker de inte till. Det är dags för en cirkulär ekonomi i Sverige och globalt! Sverige står bakom de globala målen, där mål 12 inkluderar sopor.

För att förhindra skenande avfallsmängder krävs radikala åtgärder:
• Sopmängden måste minska drastiskt.
• Systement med avfallshantering måste vara effektivt, begripligt, enkelt att använda och helt försvarbart ur hållbarhetssynpunkt.
• Annan uppvärmning av lokaler måste ersätta sopförbränningen.
• Förbjud sopexport utan kontrollerbara hållbarhetscertifiering.
• Återkommande kampanjer måste uppmuntra medborgarna att återvinna.
• Minska mängden förpackningar och gör dem återvinningsbara.
• Egen behållare för take-away-mat, eljest dyr förpackning.
• Lagstifta att kommuner tar hand om matavfall från hushåll och institutioner.
• Plastrecepten måste bli färre så att det blir lättare att återvinna.
• Följ upp hur producentansvaret följs.
• Förbud att krossa tekniska föremål, t ex mobiler.

Källor:
Avfall Sverige
Sv. Naturskyddsförening
Naturvårdsverket117

1

1

0

L