Motion nr:(119)
Rubrik: Folkbildning och deltagande för Klimatet
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Karl Petré, Elisabeth Lundqvist, Pia Björstrand (Kontakta motionär)
Ort:Enskededalen
Organisation:Klimataktion
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Statsmakterna behöver:
- ta fram en folkbildningsstrategi för klimat.
- hjälpa medborgarna hitta redskap t ex medborgarförslag folkrörelser.
- ge stöd till studieförbund och civila organisationer för klimatinfo.
- ålägga media att informera omfattande om klimat och klimatrörelsen.
- kräva att arbetsgivare stimulerar personalinfo för klimat.
- anta strategier mot klimatskadlig desinformation.

Sammanfattning:
Saklig info behövs till alla medborgare för att de ska kunna ta ställning för tillräcklig omställning. Det gäller kunskaper om skador idag och i framtiden. Det gäller också bristerna i den politiska-ekonomiska utvecklingen, som framkallat vårt klimatnödläge. Politken hittar inte tillräckliga vägar framåt. Ett brett folkligt deltagande i "klimatdemokratin" kan driva igenom en tillräcklig omställning.

Motiv och bakgrund:
Genom att använda fossila bränslen och andra naturresurser med minimal hänsyn till skadorna det åstadkommer för natur och utnyttjade befolkningar har välståndet i stora delar av världen expanderat oerhört. Kunskaperna om skadorna har funnits mycket länge. Forskare har beskrivit. Företagsledare, kapitalägare, politiker och ekonomer har vetat. Men inte förrän klimat- och miljörörelsen blivit kraftfull och stora skador blivit uppenbara för gemene man - inte förrän dess har makthavarna börjat agera. Än så länge dock otillräckligt.

Det är därför uppenbart, att en stark klimatrörelse behövs. Dess uppgift är, att i samhällets alla delar: informera medborgarna om klimatskadorna och politikens brister; uppnå folkligt deltagande och uppmuntra klimatmobiliseringen; utarbeta klimatprogram; och
driva igenom tillräckliga omställningsplaner.

Saklig information om skador på klimat och annan natur idag och i framtiden behövs till alla medborgare för att de ska kunna ta ställning för tillräcklig omställning. I stället för detta präglas press och sociala media av reklam, som förvrider människors uppfattning om vad som är viktigt för bra välfärd. Även på gator och i kollektivtrafiken dränks människor i mycket påträngande reklam för mer materiell konsumtion. Välstånd / materiell rikedom blir viktigare än välfärd / ett gott liv.

I Parisavtalet 2015 artikel 12 förband sig länderna att informera om klimatförändringen och göra befolkningen delaktig i arbetet med att motverka den. En attitydundersökning som Demoskop gjort visar att Sverige är långt ifrån dessa intentioner. Bara 60 procent av svenskarna är övertygade om att klimatförändringen i huvudsak eller enbart beror på mänskliga aktiviteter. 44 procent säger också att de är dåligt informerade. Samtidigt säger mer än 80 procent, att forskare är den trovärdigaste källan medan bara omkring en fjärdedel har högt förtroende för information från journalister och regeringen. Undersökningen visar också låg tilltro till politiska ledares förmåga att nå klimatmålen. 85 procent av svenskarna tror inte att världen kommer klara 1,5-gradersmålet till 2050.

Kunskapen om klimatförändringens orsaker har inte kommunicerats på ett tillräckligt klargörande sätt och nått ut. Vi känner stor oro över att forskare, statsmakterna och medierna inte nått ut till befolkningen på ett trovärdigt och engagerande sätt. Nu krävs ett snabbt och strategiskt arbete baserat på det åtagande Sverige har gjort i och med Parisavtalet.

Det breda folkliga deltagandet i politiska och andra organisationer stagnerar i Sverige. De politiska besluten blir alltmer en angelägenhet för en liten elit av politiker, ekonomer och ledare för företag och organisationer. Lobbying i det dolda är stark. I en stor del av världen finns inte ens formellt demokratiska möjligheter. Klimatrörelsen och seriösa politiker måste agera för att ändra på detta. För att den globala och komplexa omställningen ska bli möjlig behöver demokratin fördjupas med folkligt engagemang, deltagande och möjlighet till påverkan. Klimatdiskussion "på golvet" i alla organisationer, företag och skolor kan tvinga fram bättre åtgärdsprogram och driva igenom en tillräcklig omställning. Detsamma på alla orter och i alla länder.

Ett sätt att bryta "elit-demokratin" är att genomföra folkliga klimatprocesser. I en kommun, i ett företag, i en organisation osv kan slumpvisa eller folkligt utvalda representanter med hjälp av klimatrörelsen och forskare bearbeta klimatfrågor och lägga fram åtgärdsförslag. Kring detta tas sen offentlig diskussion med berörda medlemmar eller medborgare.119

1

1

0

L