Motion nr:(135)
Rubrik: Öka insikten om kopplingen mellan klimatet och den biologiska mångfalden samt mångfaldens betydelse för mänskligheten
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Lars Hultén (Kontakta motionär)
Ort:Lerum
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Genomför en bildningskampanj för att öka insikten om den biologiska mångfaldens avgörande betydelse för mänskligheten.

Målgruppen är hela den svenska befolkningen. För att nå snabb effekt bör befintliga strukturer användas.

En programdefinition tas fram av Miljödepartementet med stöd av experter och medel görs sedan tillgängliga att söka för organisationer som kan anordna utbildningsinsatser.

Sammanfattning:
Enligt en undersökning av Novus om de viktigaste politiska frågorna intar Miljö och Klimat en fjärdeplats. Mindre än hälften, 43%, av svenskarna ansåg i Augusti 2021 att Miljö och Klimat är en av de viktigaste politiska frågorna. Svenskarna tror mer på globala initiativ.

Detta förhållande ger anledning att ifrågasätta om svenskarna har förstått vår egna miljöpåverkan och hotet från minskad biologisk mångfald i Sverige.

Vi behöver öka förståelsen för och insikten om den biologiska mångfaldens avgörande betydelse för vår försörjning av livsmedel med hög kvalitet och för vår hälsa.

Motiv och bakgrund:
Storskaliga klimatförändringar kan ur ett svenskt perspektiv te sig avlägsna och svåra att påverka.

Insikt saknas bland både politiker och allmänheten om det smygande hotet från minskad biologisk mångfald i Sverige. Som art har människan en enastående förmåga att anpassa sig till olika miljöer och man kan därför förledas att tro att den pågående artutrotningen inte är ett direkt hot mot vår egen existens.

Problem som t.ex. utfiskning är visserligen påtagliga och insikt finns om att bi-död är ett hot mot pollinering. Men kunskapen är låg om hur snäva nischer många insekter lever inom och hur specialiserade djur högre upp i näringskedjan är.

Den biologiska mångfalden har också en avgörande betydelse för många ekosystemtjänster. Förutom livsmedelsproduktion så är t.ex. nedbrytningen av organiskt material avgörande.

På senare tid har också kunskapen ökat om mikroorganismernas betydelse för vår hälsa. Mikrobiomet påverkar vårt näringsupptag, vårt immunförsvar och vårt välmående. Förändringar i mikrobiomet kopplas till flera av vår tids välfärdssjukdomar.

Vi människor måste förstå på vilket genomgripande sätt vår existens är förbunden med det övriga ekosystemet och hur klimatförändringar riskerar att minska den biologiska mångfalden och ödelägga livsviktiga näringskedjor. Det handlar om mycket mer än förlusten av arter på hög nivå i ekosystemen.

Klimatfrågan kan komma närmare folks vardag om kunskapen ökar om hur klimatförändringar genom förändrade biotoper och minskad biologisk mångfald har en påtaglig effekt även på lokal nivå. Därmed kan motivationen att ändra beteende öka liksom det politiska trycket på att politiker skall agera.135

1

1

0

L