Motion nr:(25) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Förbud mot fossilreklam och sponsring.
Inskickad: 2021-11-24
Motionär:Anna Jonsson, Gustav Martner & Daniel Zetterström (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Organisation:Greenpeace Sverige, New Weather Sverige
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Ett förbud mot reklam och sponsring på nationell nivå för alla former av varor och tjänster från företag som framställer, producerar eller distribuerar bränslen baserat helt eller delvis på fossil råvara.

Det innefattar flyg, bilar och andra motoriserade fordon och fordonsbaserade tjänster som är helt eller delvis baserade på förbränning av fossila bränslen, med undantag för kollektivtrafik.

Sammanfattning:
Även reklamlandskapet måste förändras för att vi ska nå klimatmålen tillsammans, då reklam är ett effektivt verktyg för att förändra våra beteenden, forma våra konsumtionsmönster samt etablera och upprätthålla normer i samhället. Idag har fossil reklam fritt spelrum och motverkar därför den snabba omställning som behövs.

Luftföroreningar som orsakas av fossil förbränning dödar fler människor än rökning globalt. Klimatkrisen drabbar även miljontals människor. Ett fossilreklamförbud är således logiskt av klimat-, miljö- och hälsoskäl.

Motiv och bakgrund:
De sammanlänkade kriserna för den biologiska mångfalden och klimatet kräver djupgående förändringar av våra produktionssystem och konsumtionsmönster. De kräver även att vi tänker om och anpassar våra livsstilar. Det krävs att fler av oss vänder ryggen till den ohållbart konsumtionsbaserade livsstil som till stor del skapas och upprätthålls av dagens reklam.

För att tillräckligt snabbt kunna göra denna livsavgörande omställning av samhället och underlätta för politik som kan ta oss dit behöver efterfrågan på de produkter och tjänster som orsakar växthusgaser och utsläpp minska. En nyckelfråga i detta sammanhang är den reklam som omger oss. Dagligen möts vi av tusentals reklambudskap, varav många uppmanar oss till att konsumera fossilberoende varor eller tjänster, såsom flygresor eller fossilberoende bilar. Det är orimligt att det är tillåtet att genomföra denna typ av miljöskadliga reklam mitt under en klimatkris. Därför är det nödvändigt att sätta stopp för fossil reklam och marknadsföring som leder till ökade utsläpp och normaliserar ohållbara livsstilar. Så länge vi matas med fossilreklam kommer konsumtionen av fossila bränslen uppfattas som det normala och den omställning som alla pratar om upplevas som en omöjlighet att genomföra i praktiken.

Konsekvenserna av missvisande reklam och greenwashing är omfattande/oacceptabel Trots detta har staten lämnat fältet fritt för en stor del av företagens greenwashing och det går fritt att ljuga om miljö och klimat i reklam idag utan större konsekvenser.
Det är dags att ändra denna ohållbara ordning och få reklamen att sluta motarbeta en omställning till en hållbar värld och istället kan bidra till den.

Riksdagens definition av generationsmålet säger att:
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Det sätter också som mål att ”Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.”

Utifrån generationsmålet och de svenska klimatmålen är det motiverat att begränsa reklam för onödiga flygresor, törstiga bensin- och dieselbilar och och andra fossilberoende varor, såsom fast fashion och kortlivad hemelektronik.

All lagstiftning innebär definitioner och gränsdragningar. Men begreppet “fossilreklam” är inte svårare att definiera juridiskt än de många andra områden inom marknadsföring och kommunikation som redan idag är reglerade med särskild lagstiftning, till exempel tobak och alkohol. Reklam för samtliga bränslen baserade på fossil råvara, som exempelvis kol, olja, fossilgas, bensin, diesel osv. Det bör även inkludera förnybara bränslen som delvis är baserade på fossil råvara. I bedömningen bör även tillverkningen av bränslet inkluderas så att om det t ex tillförs vätgas med fossilt ursprung i tillverkningen av biobränslet hamnar det också i kategorin fossilt.

Även biobränslen som medför jämförbara utsläpp av såväl koldioxid som hälsoskadliga partiklar vid förbränning bör inkluderas i ett fossilreklamförbud. Undantag från reklamförbudet kan ges för vissa biobränslen efter att ordentliga analyser av såväl den fulla livscykeln, koldioxidutsläppens återbetalningstid, påverkan på samhällets möjligheter att minska klimatutsläppen i stort, och att alternativ tagits i beaktande.

Fossilbolag, definitionsmässigt alla bolag som har största delen av sina intäkter från försäljning av fossila bränslen, bör inte vara tillåtna att göra reklam eller stå som sponsorer till några verksamheter, produktioner eller arrangemang. Alltså ett förbud i hela reklam- och medielandskapet för reklam för oljebolag, inklusive de som säljer biodrivmedel som släpper ut lika mycket koldioxid som fossila bränslen. Detta skulle motsvara det förbud som existerar för tobaksbolag i dag.


Greenpeace sida med rapport i ämnet: greenpeace.se/fossilreklam
Preem reklamstudie av Greenpeace: preemwashing.se

Hälsostudie: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121000487
Hälsorelaterade kostnader för städer inom EU: https://cleanair4health.eu/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/final-health-costs-of-air-pollution-in-european-cities-and-the-linkage-with-transport-c.pdf25

2

2

0

L