Motion nr:(44)
Rubrik: Nollvision om biltrafik i tätort
Inskickad: 2021-10-30
Motionär:Magnus Boström (Kontakta motionär)
Ort:Strängnäs
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Inför nollvision om biltrafik i Sveriges tätorter, fr.a. innerstäder

Kommuner åläggs ansvar att upprätta handlingsplan och vidtaga åtgärder för att successivt avveckla biltrafik i landets tätorter

Kommuner åläggs ansvar att, i enlighet med visionen ”15 minute city”, främja infrastruktur för invånare att tillgodose behov utan att behöva bil

Stimulanspaket för infrastrukturomvandling enligt

Sammanfattning:
En nollvision om biltrafik i städer ska vägleda en infrastrukturomvandling i tätort. Företräde för infrastruktur för cykel och promenad ska införas. Antalet parkeringsplatser i landets ska minskas kraftigt. Kommuner åläggs ansvar att upprätta handlingsplaner och vidtaga åtgärder i enlighet med visionen. Inför stimulanspaket för att bygga om städer för att motverka bilism och främja cykling och promenad, detta i linje med visionen om ”15-minute city”. Kollektivtrafik ska främjas. Undantag kan medges för utryckningsfordon, taxi, färdtjänst och särskilda fordon avseende för rörelsehindrade.

Motiv och bakgrund:
Vi behöver minska behovet av bil. I Sverige uttrycks nu politisk vilja att ställa om till elektrifiering. Det är en omställning som är välkommen, men det är å andra sidan inte hållbart att elektrifiera hela fordonsflottan. Produktionen av elbilar har stora klimat- och ekologiska fotavtryck, inte minst gällande batterierna. En elektrifiering av fordonsflottan kommer kräva en rejäl ökning av elproduktion, vilket även det ger väsentliga miljöeffekter även vid användning av förnyelsebara bränslen.

Därför är det viktigt att arbeta med att minska bilberoendet i samhället. Vi behöver uppmuntra människor att dels nyttja kollektivtrafik, dels använda ”aktiv” transport såsom cykling och promenad. Aktiv mobilitet är inte bara klimatpositivt, utan även hälsofrämjande. I förslaget ingår att kraftigt reducera antalet parkeringsplatser i städerna, att i successiva steg avveckla biltrafik i tätorter, i första hand innerstäder. Stegvis kan det handla om att kraftigt minska antalet vägar där biltrafik tillåts samt att sänka maxfarten till 30 km/h. Kollektivtrafik ska främjas och byggas ut. Undantag kan medges för utryckningsfordon, taxi, färdtjänst och särskilda fordon avseende för rörelsehindrade.

Eftersom kommuner ser olika ut och har olika förutsättningar är det viktigt att ansvar delegeras ned till kommunerna. Därför får varje kommun upprätta sin handlingsplan. Stimulanspaketet ska fördelas ut till kommunerna.

Denna typ av urban omställning kan vägledas av visioner och idéer om ”15 minute city”. Denna idé handlar om att ställa om städer så att varje invånare har tillgång till väsentlig vardagservice – livsmedel, restaurang/café, sjukvård, apotek, bibliotek, skola, kultur, rekreation, parker, idrott, lekplats, transportcenter, arbetsplats – inom 15 minuter från bostad, detta med hjälp av cykel eller promenad.
Förutom att motverka biltrafik genom att reducera antalet parkeringsplatser och ställa om vägar för cykling och promenad ingår i konceptet att främja tillkomst av ”blå” (vatten) och ”grön” infrastruktur i parker och längs vägar och på byggnader (väggar, tak). Modellen innebär vidare en ambition att ställa om från centraliserad distributionsstruktur med enorma shoppingcentrum utanför staden till vilka invånare är mer eller mindre tvungna att ta bilen till att främja en decentraliserad struktur med fler men mindre butiker i och närmare bostadsområden.

En sådan omställning skulle inte bara främja klimatet genom minskade utsläpp. Den skulle främja hälsa och välmående vis aktiv mobilitet, minskade hälsoskadliga utsläpp, minskat buller och närhet till service. Detta kan i sig ge positiva effekter på människors vilja till omställning. Därtill skulle även förslaget kunna vitalisera det sociala och demokratiska livet i staden. Fler gröna öppna ytor skapar mötesplatser där människor kan umgås tillsammans i promenader och aktiviteter; detta utan att ständigt pockas till överkonsumtion och varufierade erfarenheter. Det skulle möjliggöra fler platser i den urbana miljön för möten och demonstrationer.

Redan idag vägleder denna idé pågående omställningar i olika städer runt om i världen. Inte minst har omställningar i Paris uppmärksammats (se länkar nedan). Förvisso är städerna i Sverige betydligt mindre än just detta exempel, och befolkningen är utspridd i detta avlånga land, men visionen bör trots det kunna vara vägledande även för mindre tätorter, dock inte utan väsentlig infrastrukturomvandling.

Förslag till vidare läsning:

https://www.15minutecity.com/
https://www.citiesforum.org/news/15-minute-city/
https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-minute-cities-will-change-the-way-we-socialise
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-15/mayors-tout-the-15-minute-city-as-covid-recovery

Jag har även föreslagit temat om 15-minute city i en vetenskaplig artikel: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsus.2021.726320/full44

1

1

0

L