Motion nr:(73)
Rubrik: De militära intressena måste underordnas klimatet och de militära utsläppen redovisas och begränsas.
Inskickad: 2021-11-17
Motionär:Jan Strömdahl (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Organisation:Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Utbyggnaden av angelägen förnybar energi (vindkraft) på land och till havs får inte hindras av militära intressen.
Sverige ska verka för att utsläppen från all militär verksamhet redovisas i det land som ansvarar för verksamheten och att kraven på minskningar följer kraven på det civila samhällets minskningar för respektive land.

Sammanfattning:
Den militära verksamheten i Sverige och i världen är både till hinder för en utbyggnad av förnybar energi och en av världens största utsläppare av växthusgaser. Militära intressen måste underordnas det civila samhället och utsläppen ska både redovisas och sänkas i samma takt som i det civila samhället ner till 1 ton per person och år vilket motsvarar 1,5-gradersmålet. Att det leder till kraftig nedrustning är bara en bonus.

Motiv och bakgrund:
Den militära verksamheten berör klimatarbetet på två sätt. Dels hindras utbyggnaden av förnybar energi, främst vindkraft, av påstådda militära skäl. Dels finns en internationell överenskommelse som innebär att alla militära utsläpp går under radarn. De redovisas inte trots att de är ofantliga, militaryemissions.org, Pentagon är världens största oljekonsument. Bara USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder. Och den totala militära påverkan är mycket större då andra länder än USA svarar för närmare 2/3 av militärutgifterna.
Den första aspekten handlar om Sverige även om den kan vara relevant i många länder. Det mest kända exemplet är att Försvarsmakten stoppade ett projekt med ett 40-tal stora vindkraftverk i Hanöbukten efter tio års planering. Men även i norra Sverige har ett antal stora vindkraftsparker stoppats av försvarets intresse av att flyga lågt eller sekretess. Svårigheterna ökar både till havs och på land.
De militära utsläppen undantogs från klimatförhandlingarna på USA:s begäran redan i Kyoto 1997. Det finns ingen rimlig grund för detta kryphål.
I Parisavtalet2015 lämnades frågan till de skilda staterna att bestämma. I Sverige ingår inte försvarsmakten i det s k miljöledningssystemet och redovisningen av energiåtgång och utsläpp är minst sagt knapphändig, något som redovisas i Svenska Freds rapport sept. 2020 FRIKORTET– En granskning av försvarets miljöarbete. En extra svårighet – även om krav på redovisning funnits – är att krigsövningar och transporter ofta sker utomlands. Flyg, terränggående fordon, u-båtar och andra fartyg släpper ut enorma mängder växthusgaser och befinner sig ofta utomlands.
Internationella övningar pågår i stor frekvens och omfattning, vanligen utan medial
uppmärksamhet. Utsläpp sker också vid tillverkning och destruktion
av denna enorma utrustning. Se https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2021/11/Krig-och-miljlfo%CC%88rsto%CC%88ring-hotar-livet-pa%CC%8A-jorden.pdf.
Krig och krigsförberedelser är stora utsläppare av växthusgaser. Alla utsläpp av växthusgaser måste inkluderas i överenskommelser om minskning av utsläpp av växthusgaser. Det får inte längre finnas något undantag för militära föroreningar. Militarismen och krigen förstör livsmiljö, marker och växtlighet och ömtåliga ekosystem och förstärker klimatkrisen. Även militära utsläpp ska rymmas inom 1,5-gradersmålet, dvs motsvarande 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år.73

1

1

0

L