Motion nr:(89) version nr: 3Välj version:
Rubrik: Bevara åkermarken för säkrare matproduktion i förändrat klimat och för inlagring av kol
Inskickad: 2021-12-13
Motionär:Anne-Marie Lindén, ordförande i Den Goda Jorden; Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Organisation:Den goda jorden
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
- Ökad folkbildning om vikten av att ha en lokal livsmedelsförsörjning
- Införliva bevarandet av brukningsvärd åkermark i samhällets miljömål
- Ge åkermarken ett starkt lagstadgat skydd
- Ge anslag till forskning och kunskapsspridning om hur jordens bördighet bäst kan bevaras och kolinlagringen ökas

Sammanfattning:
Brukningsvärd åkermark som ger oss större delen av vår mat och som behövs för att producera bioråvaror försvinner i snabb takt för alltid. För att säkra matförsörjningen i framtiden måste all brukningsvärd åkermark bevaras. Eftersom de flesta invånare i vårt land saknar kopplingar till landsbygd och odling i dagens samhälle, saknas den förståelse som krävs för att bevara åkermarken och stifta nödvändiga lagar.

Markens bördighet kan gynnas av ökad kolinlagring, d.v.s. ökning av mullhalten. Ge anslag till forskning och kunskapsspridning om vilka brukningsmetoder som ger bäst effekt på detta.

Motiv och bakgrund:
Vår goda åkermark som ger oss större delen av vår mat försvinner i snabb takt för alltid när den bebyggs, planteras med barrskog eller översvämmas av stigande havsnivå. Det krävs också allt mer odlingsbar mark för att tillgodose den ökande efterfrågan på biobränsle och organiska råvaror.

En sannolik följd av klimatförändringarna är att skördarna per hektar minskar. Klimatsommaren 2018 blev skörden i Sverige i stort sett halverad, och nu ser vi stigande matpriser runt om i världen som delvis kan hänföras till extremväder, enligt Livsmedelsföretagen. Se https://www.livsmedelsforetagen.se/carl-eckerdal-okande-ravarukostnader-kommer-leda-till-hojda-matpriser/,
https://www.etc.se/inrikes/daerfoer-kan-matpriserna-stiga-maanga-laender-paaverkas-redan. FN har i en läckt klimatrapport slagit fast att skördarna i världen redan minskat med 10 %. Se
https://supermiljobloggen.se/nyheter/lackt-ipcc-rapport-klimatkrisen-kommer-fundamentalt-forandra-livet-pa-jorden/.

Dessutom ökar efterfrågan på biobränsle och bioplaster när medvetenheten om klimatförändringarna växer. Om de ska bli ett alternativ till det fossila, kommer enorma arealer att krävas för produktion av biomassa.

Det går tyvärr inte att flytta åkrarna till något annat ställe när de "är i vägen" för något byggprojekt. Odlingsbar mark som möjliggör kommersiellt hållbar odling med god avkastning finns i begränsad utsträckning och kan inte konstrueras fram. Denna oerhört viktiga naturresurs måste få ett starkt lagstadgat skydd och bevarandet införlivas i samhällets miljömål.

Har dagens människor någon uppfattning om varifrån maten egentligen kommer när vi bara kan hämta så mycket vi kan äta och ännu mer i butiken? Med bättre förståelse för hur systemet och kretsloppen fungerar skulle det sannolikt inte gå att bebygga så mycket jordbruksmark som mänskligheten har gjort de senaste decennierna. Därför behövs en stark satsning på folkbildning om vad begreppet åkermark innebär och vilken betydelse den har.

Vi måste även vårda den brukningsvärda åkerjorden väl för att den ska bevara sin bördighet till kommande generationer. Vi kan öka bördigheten samtidigt som vi lagrar in kol/dioxid/ från atmosfären i marken genom att öka mullhalten. Här behövs mer forskning och/eller spridning av forskningsresultat i fråga om vilka brukningsmetoder som ger bäst effekt på kolinlagringen och bördigheten på billigaste och effektivaste sätt.

Läs mer här: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruksmarkens-varden89

3

3

0

L