Motion nr:(9)
Rubrik: Tid och kunskap för fredlig civil omställning - Vård av Planet
Inskickad: 2021-10-09
Motionär:Christine Bertlin (Kontakta motionär)
Ort:Älvsjö
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Ge den i civilsamhället som vill ställa om möjlighet att ta ut såkallade VAP-dagar, upp till 52 dagar per år
Inför en ny myndighet - Omställningscentrum - som handhar uppdraget.
Uppdra åt Naturvårdsverket att utbilda alla åldrar om planeten som begränsad resurs
Uppdra åt Folkhälsomyndigheten att ansvara för att utforma känslomässigt stöd i förhållande till klimatförändringarna.

Sammanfattning:
Hela samhället behöver snabbt transformeras till ett som släpper ut ett minimum av koldioxid. För en snabb och fredlig transformation behöver civilsamhället stöd. Inför en ny myndighet - Omställningscentrum - som handhar uppdraget att ge den i civilsamhället som vill ställa om möjlighet att ta ut såkallade VAP-dagar, upp till 52 dagar per år. Uppdra åt Naturvårdsverket att utbilda alla åldrar om planeten som begränsad resurs. Uppdra åt Folkhälsomyndigheten att ansvara för att utforma känslomässigt stöd i förhållande till klimatförändringarna.

Motiv och bakgrund:
Det är ett enormt skifte från det dominerande tänkandet och handlandet att allt går att köpa för pengar, eller lösa med teknik, till att vårda och återställa de begränsade resurser vår planet har. Detta enorma skifte kräver kunskap om planeten som begränsad resurs (vatten, mat, natur, djur, människor) och vad vi behöver göra för att minska skadorna och förhindra en än värre utveckling. Den nya tiden vi lever i kräver även kunskap om hur vårt känsloliv fungerar för att mildra och handskas med samhällelig oro. Eventuellt kan kunskaper om etik och mänskliga rättigheter komma att vara till nytta för att göra omställningen mer "civiliserad" och respektfull.

Det är mycket angeläget att även civilsamhället ställer om till ett mer hållbart liv präglat av radikalt sänkta utsläppsnivåer och återställande av biologisk mångfald och här finns olika hinder att undanröja för att göra omställningen snabbare. Ett hinder är upplevd stress av arbets- och familjepussel. Vi känner till att väl genomförda beteendeförändringar behöver tid för planering, genomförande och utvärdering. En möjlighet att undanröja detta hinder är att införa utbildning om planetomsorg, vilka förändringar som behöver göras för att och vilka alternativ som står till buds. Till detta behövs förstås tid och där kommer 52 dagar av Vård av Planet in. Principen är enkel. Förslaget härmar det system som vi idag har som hela samhället känner till "vård av barn". Det finns en poäng med att det härmar detta system och det är den uthållighet som krävs av hela civilsamhället att inte bara en gång "rädda klimatet" utan påbörja en process där vi "räddar klimatet" kontinuerligt och på ett öppet och av samhället sanktionerat sätt.

Inom förskole, skol-och högskoleväsendet kan detta ingå som en dag i veckan. Likaså för den som är arbetslös eller sjukskriven (i anpassad form för vilken typ av sjukskrivning det handlar om förstås). Den stora kostnaden för samhället blir förstås för det bortfall av arbete som uppkommer - på kort sikt. På lång sikt vet vi att ett omställt liv är ett friskare liv vilket gör vårt både individen och samhället mer tåligt. Möjligen behöver också någon form av ersättning utgå för den som tar ut Vård av Planet. Någon form av dokumentation av vad som görs under dessa dagar bör den som tar emot såkallade VAPdagar även kunna åstadkomma.

Jag föreslår att vi inför 52 dagar för för vård av planet (och människors känsloliv) för alla som bor i sverige
0-6 år sker tillsammans med förälder/förskola
7-15 år sker i skola tillsammans med föräldrar
15-18 år sker i gymnasieskola
18-67 år innebär frihet från arbete och/eller via studieplatser, arbetssökande-och sjukförsäkringssystemet
67 år uppåt sker där pensionärer befinner sig

Förslaget genomgriper hela samhället .Jag föreslår att en ny myndighet – omställningscentrum - etableras som har ansvaret för att administrera, informera om Vård av Planet för olika åldersgrupper, för utbildningsväsendet, arbetslivet och för de som förhindras arbete pga sjukdom eller funktionshinder. Omställningscentrum är också en kontrollfunktion för de arbetslivet som får ersättning för de dagar som tas ut. Jag föreslår att naturvårdsverket står för kunskaper och utbildningsinsatser om planeten som begränsad resurs för alla olika åldersgrupper. Jag föreslår att folkhälsomyndigheten får i uppdrag att utforma stöd för de känslomässiga konsekvenser som planetär nöd medför.9

1

1

0

L