2
Motion nr:108 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-26
Motionär:Dan Baeckström (dan.baeckstrom@medkem.gu.se)*
Ort:Göteborg
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Undvik alla åtgärder som gynnar användning av biobaserade flygbränslen, möjligen med undantag av åtgärder kopplade till kraftiga reduktioner i det totala flygandet.

Om riksdagens politiker tror att biobränslen kan göra flygande på dagens nivå hållbart bör de begära in ett yttrande från Naturvårdsverket för att få en faktabaserad bild av läget.

Sammanfattning:
Det finns en utbredd tro bland våra politiker på att vi kan upprätthålla eller öka flygandet jämfört med dagens nivå genom att använda biobränslen. Detta är rent önsketänkande utan grund i fakta. Risken är uppenbar att denna vanföreställning leder till beslut som förvärrar läget vad gäller såväl utsläpp som biologiska kolsänkor och kollager.

Innan sådana beslut tas bör riksdagen åtminstone tillfråga Naturvårdsverket om realismen i tanken på biobränsleflyg.

Motiv och bakgrund:
I en enkät publicerad i Svenska Dagbladet 20 februari 2018 (ref 1) uppger över hälften av tillfrågade riksdagsledamöter att de anser att svenskarna kan fortsätta att öka sitt flygande. Majoriteten av dessa ja-sägare bygger sin inställning på att ett biobaserat flygbränsle skulle göra flygandet hållbart.

Tyvärr har riksdagsledamöternas åsikter ingen som helst grund i vetenskap och fakta. I korthet kan följande framföras:

- Flygande med dagens trafikvolymer skulle kräva en tillgång på biomassa som även ett så skogrikt land som Sverige inte realistiskt kan tillgodose.
- Även om vi kunde avverka så mycket skog som skulle krävas så skulle det leda till att skogens förmåga att agera som kolsänka och kollager omintetgjordes.
- Och även om det gick att tillverka biobaserade flygbränslen på ett för övrigt hållbart sätt kommer vattenångan som bildas vid förbränning på hög höjd att fungera som en kraftig växthusgas.

Detta har olyckligtvis inte hindrat politiska initiativ för att främja biobränsleflyg. Regeringen har just tillsatt en utredning om biodrivmedelsinblandning i flygbränslet, ledd av Maria Wetterstrand som är uttalat positiv till idén (ref 2). Även centerpartiet (med många skogsägare i sin väljarbas) he lanserat ett förslag till mångmiljonstöd till "gröna" flygbränslen (ref 3).

För att diskussionen om flyg och biobränslen i fortsättningen skall ske på en realistisk basis måste riksdagen och regeringen begära in ett expertyttrande från Naturvårdsverket där de fysiska och biologiska ramarna för produktion av biobränslen fastslås.

Referenser:
1) https://www.svd.se/politiker-gar-emot-forskare-vi-kan-flyga-mer
2) https://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-vill-oka-biobransle-i-flyg/
3) https://www.svt.se/nyheter/inrikes/centern-vill-satsa-pa-grona-flygbranslen108

2

2

0

L