Motion nr:23 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2017-12-18
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att regeringen arbetar för att EU-tullar på solceller avskaffas
Att ellagen och andra regleringar ändras så att distribution via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen underlättas
Att ellagen och andra regleringar ändras så att kostnaderna sänks för delning via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen

Sammanfattning:
Här behöver vi hjälpas åt så att det blir lönsamt för enskilda boende i hyreslägenheter, bostadsrätter eller egnahem att producera el och dela elproduktionen från solkraftverk. Det behövs till exempel lägre tullar på solceller, investeringsstöd för solcellsproduktion, åläggande för stora elproducenter och nätbolag för att balansera elnätet vid variationer i solelproduktion. Nätkostnaden för levererad el skall inte få överstiga den vid konsumtion från nätet. Det behöv sannolikt mycket mera, men det här skulle kunna bidra till att nå målen om fossilfri elproduktion.

Motiv och bakgrund:
Många av oss har upplevt hur nätavgifter för eldistribution har ökat kraftigt. Det påstås att dessa ökningar skall bekosta utbyggnad av elnäten och säkra elleveranser från elnätet. Då är det också dags att vi som vill investera i egen kraftproduktion får nytta av denna ökade kapacitet och säkerhet. Lokalt producerad el ger dessutom fördelar för nätägarna då det bidrar till att hålla spänningen uppe i nätet och därmed minska överföringsförluster.

Exempel på nuvarande svårighet utgörs av en begränsning i Ellagen 4 kap. Om nättariffer 10 § Särskilt om nättariffer för mindre produktionsanläggningar.
"En innehavare av en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt ska för överföring av el betala endast den del av avgiften enligt nättariffen som motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehavaren ska dessutom betala engångsavgift för anslutning." Men jag som redan har en anslutning och skaffar en solcellsanläggning, varför skall jag betala en anslutningsavgift.
Vidare samma 10 § "Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av varandra gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska anläggningarna betraktas som separata anläggningar vid tillämpningen av denna paragraf." Varför skall min bostadsrättsförening, som har flera tak i samma kvarter betraktas som separata anläggningar med kostnader för dem.

Vidare samma 10 § "En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet." För att hålla sig inom gränsen högst 43,5 kilowatt får moderna solceller bara omfatta 280 kvadratmeter. På min bostadsrättsförening kan det täcka 5*56 meter, men vi har ju större takyta som ligger rakt i söder.

När det gäller att nå klimatmålet fossilfri elproduktion är tullar på solceller lika dumt som att skjuta sig själv i foten.

Kort sagt - minska regleringar och kostnader för att underlätta solcellsutbyggnad. Svenska tak skall enkelt kunna vara basen för solcellsutbyggnad.23

2

2

0

L