Ämnesområde:

Mat, jordbruk

Livsmedelsproduktionen med alla dess led står för en stor del av vår klimatpåverkan. Samtidigt kommer ökad befolkning, ökat välstånd och pågående klimatförändringar att utsätta jordbruket för enorma utmaningar på det globala planet. En omläggning av produktionsmetoder och matvanor skulle kunna göra stor skillnad i utsläpp.

Hur kan vi skapa förutsättningar för dessa omställningar? Ska vi ha köttskatt? Kan klimatsmart mat bli en bestående trend? Är närodling en lösning? Är den omfattande matimporten problemfri?Vinnande motion i detta ämnesområde:
Motion nr 158, En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Mat, jordbruk