Ämnesområde:Rekommenderade motioner i detta ämnesområde

På utskottsmötet för detta ämne har följande motioner blivit rekommenderade:

Motion nr 76, Rädda regnskogen genom att göra den lönsam
Motion nr 146, Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
Motion nr 257, Inför vegetarisk mat minst en dag i veckan
Motion nr 258, Förbättra Gävles kollektivtraffik
Motion nr 259, Utveckla kollektivtrafik i glesbygden
Motion nr 260, Certifierad Palmolja
Motion nr 224, Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet
Motion nr -224, Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet
Motion nr 210, Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdag meetings until 350ppm
Motion nr -210, Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdag meetings until 350ppm
Motion nr 234, Byteshandeln gynnar klimatet
Motion nr 56, Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
Motion nr -56, Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
Motion nr 169, Hejda låneekonomin. Begränsa lånekonsumtionen. Så minskas CO2-utsläpp.
Motion nr 33, Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser
Motion nr 223, Agera för att införa 25% moms på flygresor och reklam för utrikes flygresor
Motion nr 28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr -28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr -28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr -28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr 231, Skydda kollagret i de svenska skogarna
Motion nr -231, Skydda kollagret i de svenska skogarna
Motion nr 175, Lagstadga om naturens rättigheter
Motion nr 26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr 195, Avgift och återbäring för energi (fee & dividend)
Motion nr 167, Intensivkurs med fokus på ledarskap och etiska aspekter av klimatfrågan
Motion nr 17, Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar: Lagra CO2 i marken!
Motion nr 128, Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror
Motion nr 79, Lånefinansiering är inte en hållbar lösning
Motion nr 70, Vad gäller för ett framtida svenskt transportsystem?
Motion nr 20, Beslagta fordon som olagligt släpper ut för mycket CO2
Motion nr 141, Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna upp för nattåg till Europa
Motion nr 81, Svenska satsningar på koldioxid-infångning och -lagring (CCS)
Motion nr -81, Svenska satsningar på koldioxid-infångning och -lagring (CCS)
Motion nr 98, Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Motion nr 27, Bort med momsen på cyklar
Motion nr 203, Finansiering av små och kooperativa företag
Motion nr 189, Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
Motion nr 202, Reasonable Equality more important than population in IPAT!
Motion nr -210, Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdag meetings until 350ppm
Motion nr 150, Vi behöver professorer i reparation!
Motion nr 207, Staten måste sluta subventionera flyget!
Motion nr 122, Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk
Motion nr 133, Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet
Motion nr 155, Kortare arbetstid för klimatet
Motion nr 237, Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Motion nr 255, Climate Denial, Climate Anxiety and Voter Political Action
Motion nr -255, Climate Denial, Climate Anxiety and Voter Political Actiion
Motion nr 19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 209, Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
Motion nr -175, Lagstadga om naturens rättigheter
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 193, Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar
Motion nr 149, Eldrivna propellerplan
Motion nr 131, Vänta med stora infrastrukturprojekt
Motion nr 75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr 87, Matsvinnet måste minska i alla led från primärproduktion till hushåll
Motion nr -202, Reasonable Equality more important than population in IPAT!
Motion nr 254, Skogsbrukspolitiken behöver förnyas.
Motion nr 188, Examine the 'Action' Sector relation to Climate Desctruction
Motion nr 66, Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
Motion nr 253, Jord- och skogsbrukspolitik behöver förändras för försörjning o klimatmål
Motion nr 252, Nuvarande BNP-begrepp behöver revideras/kompletteras.
Motion nr -107, Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning
Motion nr -125, Korta arbetsdagen
Motion nr 251, Särskilt stöd till ekologisk odling
Motion nr -107, Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning
Motion nr 152, Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 166, Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
Motion nr -166, Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
Motion nr 74, Energieffektivisera alla bostäder
Motion nr 243, Planering för att minska onödiga transporter
Motion nr -214, Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Motion nr -214, Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Motion nr 250, Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System
Motion nr -209, Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
Motion nr 0, tjipp
Motion nr 191, Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter
Motion nr 205, Stoppdatum för fossila bränslen
Motion nr 204, Fossilfria exportkrediter
Motion nr 206, Styrmedel för minskad köttkonsumtion
Motion nr 244, Equipping higher education to meet Sweden's ambitious climate policy goals
Motion nr -244, Equipping higher education to meet Sweden?'s ambitious climate policy goals
Motion nr -214, Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Motion nr 248, Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter
Motion nr 247, Rättvis omställning – gröna meningsfulla jobb, minskade klyftor
Motion nr 246, Lyckad omställning bort från olja kräver fokus, nytänk och god ekonomi.
Motion nr 245, Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
Motion nr -244, Equipping higher education to meet Sweden’s ambitious climate policy goals
Motion nr -243, Planering för att minska onödiga transporter
Motion nr 242, Konsumtionsmål för varje politisk mandatperiod
Motion nr 241, Förbjud fast elnätsavgift för att ge incitament till energibesparing.
Motion nr 240, Lokal kollektivtrafik 100% skattefinansierad
Motion nr 239, CO2 emissions reduction without borders.
Motion nr 238, Köttkonsumtionen måste minska
Motion nr -237, Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Motion nr 236, Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
Motion nr 225, Reduce CO2 emissions for children undertaking sport
Motion nr -224, A Climate Law based on Carbon Budgets - Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 235, Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew
Motion nr -234, Lagar för byteshandel
Motion nr 233, Bostadsrättsföreningar får inte hindra elstolpar
Motion nr 249, Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering
Motion nr 232, Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv
Motion nr -231, Skydda kollagret i de svenska skogarna
Motion nr 230, Inför förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet
Motion nr 229, Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka
Motion nr 228, Laddning elbil på arbetsplats
Motion nr 227, Sweden Sing for the Climate
Motion nr 226, Hållbar samhällsutveckling helhetssyn och nya arbetsformer
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr -223, Inför 25% moms på flygresor och reklam för flygresor
Motion nr 222, Energieffektivisera med vita certifikat
Motion nr 221, Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten
Motion nr -220, Fossilfritt till 2030 - krävs för att hedra Parisavtalet
Motion nr 219, Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster
Motion nr 218, Education of equality to include Climate Destruction as a Common Good
Motion nr 217, Anpassning till det stigande havet
Motion nr 216, Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk
Motion nr -205, Stoppdatum för fossila bränslen
Motion nr 215, Mot ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen
Motion nr -152, Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
Motion nr 170, Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land!
Motion nr -214, Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Motion nr 208, Rättvis klimatfinansiering
Motion nr 0, Svenska utsläpp måste minska med minst 10 % per år för global rättvisa
Motion nr -213, Svenska utsläpp måste minska med minst 10 % per år för global rättvisa
Motion nr 212, Jämställdhet en nyckel till effektiva klimatåtgärder
Motion nr -206, Styrmedel för minskad köttkonsumtion
Motion nr 211, Create a Climate Corps
Motion nr -204, Fossilfria exportkrediter
Motion nr -208, Rättvis klimatfinansiering
Motion nr -206, Styrmedel för minskad köttkonsumtion
Motion nr -205, Stoppdatum för fossila bränslen
Motion nr -204, Fossilfria exportkrediter
Motion nr -149, Eldrivna propellerplan
Motion nr 102, Nej till höghastighetståg
Motion nr -131, Vänta med stora infrastrukturprojekt
Motion nr 93, Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
Motion nr -207, Staten måste sluta subventionera flyget!
Motion nr -75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr 130, Förbjud jordförbättring med avloppsslam
Motion nr 157, Sverige måste stå upp för rätten till mark
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 158, En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Motion nr -210, Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
Motion nr -209, Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
Motion nr , Övergripande motionsämnen
Motion nr , Hur går vi vidare?
Motion nr 73, Förbjud direktreklam i pappersformat
Motion nr -203, Finansiering av små och kooperativa företag
Motion nr -202, Reasonable Equality more important than population!
Motion nr 201, Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn.
Motion nr 200, Miljövarudeklaration byggnadsmaterial/Minska klimatpåverkan från byggnation
Motion nr 198, Klimatväxling och klimatkompensering på flygresor
Motion nr 197, Värme utan eld
Motion nr 0, Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering
Motion nr -158, En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Motion nr 0, Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv
Motion nr -158, En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Motion nr 196, Lyssna på IPCC i energifrågorna
Motion nr -195, Avgift och återbäring för energi (fee & dividend)
Motion nr -193, Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar
Motion nr 192, Ekonomiutbildning
Motion nr -191, Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter
Motion nr 190, CO2 Emissions: No more loose talk!
Motion nr -189, Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
Motion nr -188, Examine the 'Action' Sector relation to Climate Desctruction
Motion nr 187, Cirkulärt jordbruk kräver ny samhällsbyggnad
Motion nr 186, Järnvägsutbyggnad är en klimatfråga
Motion nr 185, Hur många ton kostar vårt försvar?
Motion nr 0, Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
Motion nr 184, Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
Motion nr 183, 4-promilleinitiativet
Motion nr 182, Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen
Motion nr 181, Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
Motion nr 173, Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri
Motion nr 180, Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande.
Motion nr 179, Bygg ett transportsystem med förnybar energi.
Motion nr 178, Minska energiförbrukningen för mat
Motion nr 177, Effektivisera hela el-systemet.
Motion nr 176, Gröna remsor för insekter och småfåglar
Motion nr -175, Lagstadga om naturens rättigheter
Motion nr 174, Klimatneutral energi
Motion nr -173, Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri
Motion nr 0, "Bättre kollektivtrafik"
Motion nr 172, märkning av mat som följer svensk lagstiftning och svenska miljömål
Motion nr 71, Skapande av gröna pengar
Motion nr 171, Inför policy om helvegetarisk mat för offentlig förvaltning
Motion nr -170, Fiska inte i grumligt vatten – fiska på land!
Motion nr -169, Minska möjligheter för banker att låna ut pengar som de inte har.
Motion nr 168, Klimatmobilisering
Motion nr -167, Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan
Motion nr -166, Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
Motion nr -17, Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar
Motion nr 0, En glokal livsmedelsstrategi - med agroekologiska principer
Motion nr -158, En glokal livsmedelsstrategi - med agroekologiska principer
Motion nr -17, Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar
Motion nr 138, Inför tågpremie på statliga myndigheter
Motion nr 165, Reklamfritt på nätet
Motion nr 164, Flygresors utsläpp ska anges
Motion nr -155, Kortare arbetstid för klimatet
Motion nr 163, Slopad förmånsbeskattning för cykel och pendlarkort
Motion nr 90, Solenergi i nybyggnation
Motion nr 162, Cykelvägar i den nationella infrastrukturplanen
Motion nr 161, Differentierad avståndsbaserad skatt för lastbilar
Motion nr 160, Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser.
Motion nr 77, Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten
Motion nr 159, Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
Motion nr -157, Sverige måste stå upp för rätten till mark
Motion nr 156, Allt hänger ihop
Motion nr -155, Kortare arbetstid för klimatet
Motion nr 154, Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
Motion nr 153, Skogsvårdslagen en del av Miljöbalken
Motion nr -152, Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
Motion nr 151, Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
Motion nr -150, Vi behöver professorer i reparation!
Motion nr -149, Eldrivna propellerplan
Motion nr 148, Ny nationell livsmedelsstrategi som sätter klimatet först
Motion nr 147, Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
Motion nr -146, Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
Motion nr 145, Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar
Motion nr 144, Mer fred för skattepengarna!
Motion nr 140, Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten
Motion nr 143, Fördela investeringsstödet till solceller efter efterfrågan
Motion nr 142, Behåll de svenska kärnkraftverken
Motion nr -141, Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna för nattåg till Europa
Motion nr -140, Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten
Motion nr 139, Investeringsbank för omställning till fossilfritt samhälle
Motion nr -255, Ung Väljare Oro för Framtiden och Klimat Ångest
Motion nr -138, Inför tågpremie på statliga myndigheter
Motion nr 117, Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser
Motion nr -131, Vänta med stora infrastrukturprojekt
Motion nr , Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
Motion nr 137, Ny Kärnkraft
Motion nr 136, Samhällsmodell för minskad bilism.
Motion nr 3, Slopa momsen på begagnat
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr -136, Samhällsmodell för minskad bilism.
Motion nr 135, Skärpta återvinningsmål – ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet
Motion nr 134, En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp
Motion nr -133, Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet
Motion nr 132, Lagstiftning som ger 9000-årig skog totalt skydd under, på och ovan mark
Motion nr -131, Vänta med stora infrastrukturprojekt
Motion nr 129, Faktablad - koncentrerad kunskap för insikt och vägledning att handla nu!
Motion nr 106, Upprustning av järnvägen.
Motion nr -130, Förbjud jordförbättring med avloppsslam
Motion nr -75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr 127, Varifrån kommer nya pengar och vem får dem?
Motion nr 126, Ändrad inriktning för Sveaskog
Motion nr -128, Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror
Motion nr 124, Subventioner på biljettpriset för inrikeståg
Motion nr 108, Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg
Motion nr -125, Korta arbetsdagen
Motion nr -123, Kalhyggesfritt skogsbruk
Motion nr -122, Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk
Motion nr 121, Flyghöjd och flyghastighet
Motion nr 120, Fosfor viktig resurs, dagens brytning en klimatbov, cirkulär lösning finns
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 119, System för klimatneutralitet
Motion nr 118, Avdragsgill klimatkompensation
Motion nr 5, Höghastighetsbanan ska lånefinansieras
Motion nr -117, Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser
Motion nr 116, Stoppa höghastighetstågen!
Motion nr 115, Klimatet och Public service
Motion nr 114, Hur skapas effektiva kolsänkor, dvs hur fås CO2 bort från atmosfären?
Motion nr 113, Växter för att hindra den globala uppvärmningen
Motion nr 112, Inför miljöskatt på handelsgödsel
Motion nr 0, Inför miljöskatt på handelsgödsel
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr -102, Nej till höghastighetståg
Motion nr 63, Syntetiska biodrivmedel ur energi från skogsbruk och jordbruk
Motion nr 65, Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny CCS-teknik
Motion nr 111, Green Nudging
Motion nr 256, A People’s Climate Parliament in Australia
Motion nr 0, Sveriges Energiakademi
Motion nr 110, Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder
Motion nr 109, Planera för miljövänligare godstransporter
Motion nr -108, Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg
Motion nr -107, Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning
Motion nr -106, Upprustning av järnvägen.
Motion nr 105, Cykelerfarenhet krävs för körkort
Motion nr 104, Grönt index
Motion nr 103, All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023.
Motion nr 0, All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023.
Motion nr -102, Nej till höghastighetståg
Motion nr 99, Ge statligt stöd åt småkonsumenter för beredskapslagring av el för 72h
Motion nr -98, Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Motion nr 101, Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas
Motion nr 0, Ersätt plast med biokompositer
Motion nr 100, Ersätt plast med biokompositer
Motion nr -99, Ge statligt stöd åt småkonsumenter för beredskaps lagring av el för 72h
Motion nr -98, Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Motion nr 97, Reflekterande tak, vägar, och åkrar
Motion nr 96, Skapa ett fredsdepartement
Motion nr 95, Hållbara städer
Motion nr 94, Strategi för hållbara kommuner och regioner
Motion nr 49, Elektrifiera transportsektorn
Motion nr 48, Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export
Motion nr -93, Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
Motion nr 92, Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt!
Motion nr 61, Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg
Motion nr 91, För en fossilfri finanssektor
Motion nr 88, En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning
Motion nr 89, Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige
Motion nr -90, Solenergi i nybyggnation
Motion nr 24, Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering
Motion nr -87, Matsvinnet i primärproduktion måste minskas
Motion nr 86, Solceller på buss-tak
Motion nr 85, Motion om uppvärmda gator till, från och för kollektivtrafiken.
Motion nr 84, Stadsmiljömål och kopplingen till stadsmiljöavtal och klimatklivet
Motion nr 6, Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Motion nr 83, Klimatanpassa barnbidraget!
Motion nr -75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr 72, Hämta inspiration från Kuba
Motion nr -73, Förbjud pappersreklam
Motion nr -74, Energieffektivisera alla bostäder
Motion nr -75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr -65, Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny SSC-teknik
Motion nr -76, Rädda regnskogen genom att göra den lönsam
Motion nr -77, Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten
Motion nr 4, Naturresurs-skatt
Motion nr -3, Slopa momsen på begagnat
Motion nr 2, GRETA, ett grönt handelsavtal
Motion nr 78, Förändra examinationskraven i svensk högre utbildning!
Motion nr -79, Lånefinansiering och OPS
Motion nr 0, FÖRSTÅ PROPORTIONER
Motion nr 80, Ersättning för samhällsnyttig verksamhet
Motion nr -81, CCS i Sverige
Motion nr -71, Skapande av gröna pengar
Motion nr -70, Flyg kontra tåg kontra bil kontra båt
Motion nr 69, Skala upp 'One Tonne Life'!
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 68, Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen!
Motion nr 67, Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond.
Motion nr -66, Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
Motion nr -66, Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
Motion nr -65, Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny SSC-teknik
Motion nr 64, Bygg ut elvägar, så att fordon inte behöver ha så stora batterier
Motion nr -63, Syntetiska biodrivmedel ur energi från skogsbruk och jordbruk
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 62, Alla ska ha jobbet på gång- eller cykelavstånd (urbaniseringens gränser)
Motion nr 82, Hindra statligt styrda investeringar i fossil energi
Motion nr -61, Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg
Motion nr 60, Möjlighet nå utsläppsnivån växthusgaser 2 ton per person 2045
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr -20, Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp
Motion nr 59, Återupptagande och utbyggnad av tåg och båtförbindelser inom Europa
Motion nr 58, Beskatta byggnader efter uppvärmningskostnad
Motion nr 57, Bygg bara passivhus!
Motion nr -56, Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
Motion nr -55, Inför ekologisk ekonomi inom all högre ekonomiutbildning
Motion nr -48, Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export
Motion nr 54, Riksomfattande folkbildningskampanj
Motion nr 53, Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan
Motion nr 52, Skog ska ej gå till bioenergi
Motion nr 51, Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling
Motion nr -50, Skog skall skyddas för vår framtid
Motion nr -49, Elektrifiera transportsektorn
Motion nr -48, Bygg ut svensk havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för ex
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 47, Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner
Motion nr 46, Regnskogarna får inte avverkas för att ersättas av palmoljeplantager
Motion nr 45, Inför utsläppsransonering
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 44, Ordet hållbarhet i politiska beslut
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 42, Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.
Motion nr 41, Samordnad tågtrafik inom EU
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 36, Finansiering av folkbildning om klimatfrågan
Motion nr 40, Klimatkalkylatorer
Motion nr 22, Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd
Motion nr 16, Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Motion nr 39, Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall
Motion nr 0, Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall
Motion nr 38, Stoppa subventioner till alla fossila bränslen
Motion nr 37, Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare
Motion nr -36, Finansiering av folkbildning om klimatfrågan
Motion nr -35, Kräv varningstexter under resereklam
Motion nr 34, Stoppa befolkningsexplosionen!
Motion nr -33, Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser
Motion nr 10, Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort
Motion nr 9, Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete
Motion nr -24, Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering
Motion nr 23, Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel
Motion nr 21, Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser
Motion nr -17, Beakta virtuellt vatten vid en global rättvis fördelning av vatten
Motion nr 32, Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv
Motion nr 31, Högre konsumtionsskatt på nötkött!
Motion nr 30, Ersätt skolbussarna med miljöbussar
Motion nr 29, Palmolja i innehållsförteckningen
Motion nr -28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr -27, Bort med momsen på cyklar
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr 25, Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket
Motion nr -23, Ändra lagar, förordningar och tullavgifter för att underlätta utbyggnad av solel
Motion nr -22, Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd
Motion nr -21, Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som det finns plats att parkera fordon
Motion nr -20, Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 18, Rusta upp regionbanorna
Motion nr 0, Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS
Motion nr -17, Låt flödena av virtuellt vatten ta plats vid rättvis fördelning av färskvatten i världen
Motion nr -16, Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Motion nr -24, Märk vardagligt använda produkter vid produktionen för miljövänlig avfallhantering
Motion nr 15, Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt
Motion nr 14, Bygg om Sverige för tåg
Motion nr 13, Använd korrekta trafikmodeller
Motion nr 12, Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS
Motion nr 0, Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt
Motion nr 0, Målstyrning istället för prognosstyrning av infrastrukturen
Motion nr -10, Ge förutsättningar för att medborgare bosatta utanför storstäderna att vara med och konkurrera om statliga arbeten
Motion nr -9, Fullt miljöansvar och redovisningsskyldighet för regering, myndigheter och statliga organisationer
Motion nr 8, Berättelsen om det hållbara samhället
Motion nr 7, Gynna hållbarare köttproduktion
Motion nr 0, Hur ser den levande berättelsen om en hållbar utveckling ut?
Motion nr -6, Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Motion nr -5, Höghastighetsbanan ska lånefinansieras
Motion nr -4, NATURRESURS-SKATT
Motion nr -3, SLOPA MOMSEN PÅ BEGAGNAT
Motion nr -2, GRETA, ETT GRÖNT HANDELSAVTAL
Motion nr -1, Sätt ett tak för antalet starter från svenska flygplatser


Vinnande motion i detta ämnesområde:
Motion nr 76, Rädda regnskogen genom att göra den lönsam
Motion nr 146, Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
Motion nr 257, Inför vegetarisk mat minst en dag i veckan
Motion nr 258, Förbättra Gävles kollektivtraffik
Motion nr 259, Utveckla kollektivtrafik i glesbygden
Motion nr 260, Certifierad Palmolja
Motion nr 224, Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet
Motion nr -224, Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet
Motion nr 210, Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdag meetings until 350ppm
Motion nr -210, Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdag meetings until 350ppm
Motion nr 234, Byteshandeln gynnar klimatet
Motion nr 56, Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
Motion nr -56, Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
Motion nr 169, Hejda låneekonomin. Begränsa lånekonsumtionen. Så minskas CO2-utsläpp.
Motion nr 33, Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser
Motion nr 223, Agera för att införa 25% moms på flygresor och reklam för utrikes flygresor
Motion nr 28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr -28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr -28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr -28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr 231, Skydda kollagret i de svenska skogarna
Motion nr -231, Skydda kollagret i de svenska skogarna
Motion nr 175, Lagstadga om naturens rättigheter
Motion nr 26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr 195, Avgift och återbäring för energi (fee & dividend)
Motion nr 167, Intensivkurs med fokus på ledarskap och etiska aspekter av klimatfrågan
Motion nr 17, Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar: Lagra CO2 i marken!
Motion nr 128, Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror
Motion nr 79, Lånefinansiering är inte en hållbar lösning
Motion nr 70, Vad gäller för ett framtida svenskt transportsystem?
Motion nr 20, Beslagta fordon som olagligt släpper ut för mycket CO2
Motion nr 141, Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna upp för nattåg till Europa
Motion nr 81, Svenska satsningar på koldioxid-infångning och -lagring (CCS)
Motion nr -81, Svenska satsningar på koldioxid-infångning och -lagring (CCS)
Motion nr 98, Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Motion nr 27, Bort med momsen på cyklar
Motion nr 203, Finansiering av små och kooperativa företag
Motion nr 189, Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
Motion nr 202, Reasonable Equality more important than population in IPAT!
Motion nr -210, Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdag meetings until 350ppm
Motion nr 150, Vi behöver professorer i reparation!
Motion nr 207, Staten måste sluta subventionera flyget!
Motion nr 122, Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk
Motion nr 133, Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet
Motion nr 155, Kortare arbetstid för klimatet
Motion nr 237, Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Motion nr 255, Climate Denial, Climate Anxiety and Voter Political Action
Motion nr -255, Climate Denial, Climate Anxiety and Voter Political Actiion
Motion nr 19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 209, Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
Motion nr -175, Lagstadga om naturens rättigheter
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 193, Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar
Motion nr 149, Eldrivna propellerplan
Motion nr 131, Vänta med stora infrastrukturprojekt
Motion nr 75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr 87, Matsvinnet måste minska i alla led från primärproduktion till hushåll
Motion nr -202, Reasonable Equality more important than population in IPAT!
Motion nr 254, Skogsbrukspolitiken behöver förnyas.
Motion nr 188, Examine the 'Action' Sector relation to Climate Desctruction
Motion nr 66, Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
Motion nr 253, Jord- och skogsbrukspolitik behöver förändras för försörjning o klimatmål
Motion nr 252, Nuvarande BNP-begrepp behöver revideras/kompletteras.
Motion nr -107, Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning
Motion nr -125, Korta arbetsdagen
Motion nr 251, Särskilt stöd till ekologisk odling
Motion nr -107, Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning
Motion nr 152, Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 166, Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
Motion nr -166, Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
Motion nr 74, Energieffektivisera alla bostäder
Motion nr 243, Planering för att minska onödiga transporter
Motion nr -214, Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Motion nr -214, Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Motion nr 250, Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System
Motion nr -209, Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
Motion nr 0, tjipp
Motion nr 191, Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter
Motion nr 205, Stoppdatum för fossila bränslen
Motion nr 204, Fossilfria exportkrediter
Motion nr 206, Styrmedel för minskad köttkonsumtion
Motion nr 244, Equipping higher education to meet Sweden's ambitious climate policy goals
Motion nr -244, Equipping higher education to meet Sweden?'s ambitious climate policy goals
Motion nr -214, Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Motion nr 248, Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter
Motion nr 247, Rättvis omställning – gröna meningsfulla jobb, minskade klyftor
Motion nr 246, Lyckad omställning bort från olja kräver fokus, nytänk och god ekonomi.
Motion nr 245, Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
Motion nr -244, Equipping higher education to meet Sweden’s ambitious climate policy goals
Motion nr -243, Planering för att minska onödiga transporter
Motion nr 242, Konsumtionsmål för varje politisk mandatperiod
Motion nr 241, Förbjud fast elnätsavgift för att ge incitament till energibesparing.
Motion nr 240, Lokal kollektivtrafik 100% skattefinansierad
Motion nr 239, CO2 emissions reduction without borders.
Motion nr 238, Köttkonsumtionen måste minska
Motion nr -237, Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Motion nr 236, Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
Motion nr 225, Reduce CO2 emissions for children undertaking sport
Motion nr -224, A Climate Law based on Carbon Budgets - Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 235, Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew
Motion nr -234, Lagar för byteshandel
Motion nr 233, Bostadsrättsföreningar får inte hindra elstolpar
Motion nr 249, Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering
Motion nr 232, Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv
Motion nr -231, Skydda kollagret i de svenska skogarna
Motion nr 230, Inför förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet
Motion nr 229, Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka
Motion nr 228, Laddning elbil på arbetsplats
Motion nr 227, Sweden Sing for the Climate
Motion nr 226, Hållbar samhällsutveckling helhetssyn och nya arbetsformer
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr 0, Climate Change Leadership in Sweden – Delivering on our Paris Commitments
Motion nr -223, Inför 25% moms på flygresor och reklam för flygresor
Motion nr 222, Energieffektivisera med vita certifikat
Motion nr 221, Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten
Motion nr -220, Fossilfritt till 2030 - krävs för att hedra Parisavtalet
Motion nr 219, Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster
Motion nr 218, Education of equality to include Climate Destruction as a Common Good
Motion nr 217, Anpassning till det stigande havet
Motion nr 216, Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk
Motion nr -205, Stoppdatum för fossila bränslen
Motion nr 215, Mot ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen
Motion nr -152, Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
Motion nr 170, Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land!
Motion nr -214, Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Motion nr 208, Rättvis klimatfinansiering
Motion nr 0, Svenska utsläpp måste minska med minst 10 % per år för global rättvisa
Motion nr -213, Svenska utsläpp måste minska med minst 10 % per år för global rättvisa
Motion nr 212, Jämställdhet en nyckel till effektiva klimatåtgärder
Motion nr -206, Styrmedel för minskad köttkonsumtion
Motion nr 211, Create a Climate Corps
Motion nr -204, Fossilfria exportkrediter
Motion nr -208, Rättvis klimatfinansiering
Motion nr -206, Styrmedel för minskad köttkonsumtion
Motion nr -205, Stoppdatum för fossila bränslen
Motion nr -204, Fossilfria exportkrediter
Motion nr -149, Eldrivna propellerplan
Motion nr 102, Nej till höghastighetståg
Motion nr -131, Vänta med stora infrastrukturprojekt
Motion nr 93, Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
Motion nr -207, Staten måste sluta subventionera flyget!
Motion nr -75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr 130, Förbjud jordförbättring med avloppsslam
Motion nr 157, Sverige måste stå upp för rätten till mark
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 158, En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Motion nr -210, Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
Motion nr -209, Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
Motion nr , Övergripande motionsämnen
Motion nr , Hur går vi vidare?
Motion nr 73, Förbjud direktreklam i pappersformat
Motion nr -203, Finansiering av små och kooperativa företag
Motion nr -202, Reasonable Equality more important than population!
Motion nr 201, Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn.
Motion nr 200, Miljövarudeklaration byggnadsmaterial/Minska klimatpåverkan från byggnation
Motion nr 198, Klimatväxling och klimatkompensering på flygresor
Motion nr 197, Värme utan eld
Motion nr 0, Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering
Motion nr -158, En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Motion nr 0, Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv
Motion nr -158, En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Motion nr 196, Lyssna på IPCC i energifrågorna
Motion nr -195, Avgift och återbäring för energi (fee & dividend)
Motion nr -193, Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar
Motion nr 192, Ekonomiutbildning
Motion nr -191, Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter
Motion nr 190, CO2 Emissions: No more loose talk!
Motion nr -189, Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
Motion nr -188, Examine the 'Action' Sector relation to Climate Desctruction
Motion nr 187, Cirkulärt jordbruk kräver ny samhällsbyggnad
Motion nr 186, Järnvägsutbyggnad är en klimatfråga
Motion nr 185, Hur många ton kostar vårt försvar?
Motion nr 0, Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
Motion nr 184, Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
Motion nr 183, 4-promilleinitiativet
Motion nr 182, Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen
Motion nr 181, Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
Motion nr 173, Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri
Motion nr 180, Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande.
Motion nr 179, Bygg ett transportsystem med förnybar energi.
Motion nr 178, Minska energiförbrukningen för mat
Motion nr 177, Effektivisera hela el-systemet.
Motion nr 176, Gröna remsor för insekter och småfåglar
Motion nr -175, Lagstadga om naturens rättigheter
Motion nr 174, Klimatneutral energi
Motion nr -173, Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri
Motion nr 0, "Bättre kollektivtrafik"
Motion nr 172, märkning av mat som följer svensk lagstiftning och svenska miljömål
Motion nr 71, Skapande av gröna pengar
Motion nr 171, Inför policy om helvegetarisk mat för offentlig förvaltning
Motion nr -170, Fiska inte i grumligt vatten – fiska på land!
Motion nr -169, Minska möjligheter för banker att låna ut pengar som de inte har.
Motion nr 168, Klimatmobilisering
Motion nr -167, Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan
Motion nr -166, Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
Motion nr -17, Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar
Motion nr 0, En glokal livsmedelsstrategi - med agroekologiska principer
Motion nr -158, En glokal livsmedelsstrategi - med agroekologiska principer
Motion nr -17, Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar
Motion nr 138, Inför tågpremie på statliga myndigheter
Motion nr 165, Reklamfritt på nätet
Motion nr 164, Flygresors utsläpp ska anges
Motion nr -155, Kortare arbetstid för klimatet
Motion nr 163, Slopad förmånsbeskattning för cykel och pendlarkort
Motion nr 90, Solenergi i nybyggnation
Motion nr 162, Cykelvägar i den nationella infrastrukturplanen
Motion nr 161, Differentierad avståndsbaserad skatt för lastbilar
Motion nr 160, Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser.
Motion nr 77, Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten
Motion nr 159, Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
Motion nr -157, Sverige måste stå upp för rätten till mark
Motion nr 156, Allt hänger ihop
Motion nr -155, Kortare arbetstid för klimatet
Motion nr 154, Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
Motion nr 153, Skogsvårdslagen en del av Miljöbalken
Motion nr -152, Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
Motion nr 151, Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
Motion nr -150, Vi behöver professorer i reparation!
Motion nr -149, Eldrivna propellerplan
Motion nr 148, Ny nationell livsmedelsstrategi som sätter klimatet först
Motion nr 147, Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
Motion nr -146, Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
Motion nr 145, Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar
Motion nr 144, Mer fred för skattepengarna!
Motion nr 140, Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten
Motion nr 143, Fördela investeringsstödet till solceller efter efterfrågan
Motion nr 142, Behåll de svenska kärnkraftverken
Motion nr -141, Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna för nattåg till Europa
Motion nr -140, Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten
Motion nr 139, Investeringsbank för omställning till fossilfritt samhälle
Motion nr -255, Ung Väljare Oro för Framtiden och Klimat Ångest
Motion nr -138, Inför tågpremie på statliga myndigheter
Motion nr 117, Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser
Motion nr -131, Vänta med stora infrastrukturprojekt
Motion nr , Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
Motion nr 137, Ny Kärnkraft
Motion nr 136, Samhällsmodell för minskad bilism.
Motion nr 3, Slopa momsen på begagnat
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr -136, Samhällsmodell för minskad bilism.
Motion nr 135, Skärpta återvinningsmål – ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet
Motion nr 134, En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp
Motion nr -133, Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet
Motion nr 132, Lagstiftning som ger 9000-årig skog totalt skydd under, på och ovan mark
Motion nr -131, Vänta med stora infrastrukturprojekt
Motion nr 129, Faktablad - koncentrerad kunskap för insikt och vägledning att handla nu!
Motion nr 106, Upprustning av järnvägen.
Motion nr -130, Förbjud jordförbättring med avloppsslam
Motion nr -75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr 127, Varifrån kommer nya pengar och vem får dem?
Motion nr 126, Ändrad inriktning för Sveaskog
Motion nr -128, Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror
Motion nr 124, Subventioner på biljettpriset för inrikeståg
Motion nr 108, Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg
Motion nr -125, Korta arbetsdagen
Motion nr -123, Kalhyggesfritt skogsbruk
Motion nr -122, Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk
Motion nr 121, Flyghöjd och flyghastighet
Motion nr 120, Fosfor viktig resurs, dagens brytning en klimatbov, cirkulär lösning finns
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 119, System för klimatneutralitet
Motion nr 118, Avdragsgill klimatkompensation
Motion nr 5, Höghastighetsbanan ska lånefinansieras
Motion nr -117, Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser
Motion nr 116, Stoppa höghastighetstågen!
Motion nr 115, Klimatet och Public service
Motion nr 114, Hur skapas effektiva kolsänkor, dvs hur fås CO2 bort från atmosfären?
Motion nr 113, Växter för att hindra den globala uppvärmningen
Motion nr 112, Inför miljöskatt på handelsgödsel
Motion nr 0, Inför miljöskatt på handelsgödsel
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr -102, Nej till höghastighetståg
Motion nr 63, Syntetiska biodrivmedel ur energi från skogsbruk och jordbruk
Motion nr 65, Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny CCS-teknik
Motion nr 111, Green Nudging
Motion nr 256, A People’s Climate Parliament in Australia
Motion nr 0, Sveriges Energiakademi
Motion nr 110, Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder
Motion nr 109, Planera för miljövänligare godstransporter
Motion nr -108, Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg
Motion nr -107, Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning
Motion nr -106, Upprustning av järnvägen.
Motion nr 105, Cykelerfarenhet krävs för körkort
Motion nr 104, Grönt index
Motion nr 103, All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023.
Motion nr 0, All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023.
Motion nr -102, Nej till höghastighetståg
Motion nr 99, Ge statligt stöd åt småkonsumenter för beredskapslagring av el för 72h
Motion nr -98, Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Motion nr 101, Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas
Motion nr 0, Ersätt plast med biokompositer
Motion nr 100, Ersätt plast med biokompositer
Motion nr -99, Ge statligt stöd åt småkonsumenter för beredskaps lagring av el för 72h
Motion nr -98, Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Motion nr 97, Reflekterande tak, vägar, och åkrar
Motion nr 96, Skapa ett fredsdepartement
Motion nr 95, Hållbara städer
Motion nr 94, Strategi för hållbara kommuner och regioner
Motion nr 49, Elektrifiera transportsektorn
Motion nr 48, Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export
Motion nr -93, Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
Motion nr 92, Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt!
Motion nr 61, Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg
Motion nr 91, För en fossilfri finanssektor
Motion nr 88, En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning
Motion nr 89, Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige
Motion nr -90, Solenergi i nybyggnation
Motion nr 24, Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering
Motion nr -87, Matsvinnet i primärproduktion måste minskas
Motion nr 86, Solceller på buss-tak
Motion nr 85, Motion om uppvärmda gator till, från och för kollektivtrafiken.
Motion nr 84, Stadsmiljömål och kopplingen till stadsmiljöavtal och klimatklivet
Motion nr 6, Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Motion nr 83, Klimatanpassa barnbidraget!
Motion nr -75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr 72, Hämta inspiration från Kuba
Motion nr -73, Förbjud pappersreklam
Motion nr -74, Energieffektivisera alla bostäder
Motion nr -75, Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Motion nr -65, Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny SSC-teknik
Motion nr -76, Rädda regnskogen genom att göra den lönsam
Motion nr -77, Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten
Motion nr 4, Naturresurs-skatt
Motion nr -3, Slopa momsen på begagnat
Motion nr 2, GRETA, ett grönt handelsavtal
Motion nr 78, Förändra examinationskraven i svensk högre utbildning!
Motion nr -79, Lånefinansiering och OPS
Motion nr 0, FÖRSTÅ PROPORTIONER
Motion nr 80, Ersättning för samhällsnyttig verksamhet
Motion nr -81, CCS i Sverige
Motion nr -71, Skapande av gröna pengar
Motion nr -70, Flyg kontra tåg kontra bil kontra båt
Motion nr 69, Skala upp 'One Tonne Life'!
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 68, Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen!
Motion nr 67, Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond.
Motion nr -66, Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
Motion nr -66, Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
Motion nr -65, Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny SSC-teknik
Motion nr 64, Bygg ut elvägar, så att fordon inte behöver ha så stora batterier
Motion nr -63, Syntetiska biodrivmedel ur energi från skogsbruk och jordbruk
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 62, Alla ska ha jobbet på gång- eller cykelavstånd (urbaniseringens gränser)
Motion nr 82, Hindra statligt styrda investeringar i fossil energi
Motion nr -61, Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg
Motion nr 60, Möjlighet nå utsläppsnivån växthusgaser 2 ton per person 2045
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr -20, Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp
Motion nr 59, Återupptagande och utbyggnad av tåg och båtförbindelser inom Europa
Motion nr 58, Beskatta byggnader efter uppvärmningskostnad
Motion nr 57, Bygg bara passivhus!
Motion nr -56, Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
Motion nr -55, Inför ekologisk ekonomi inom all högre ekonomiutbildning
Motion nr -48, Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export
Motion nr 54, Riksomfattande folkbildningskampanj
Motion nr 53, Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan
Motion nr 52, Skog ska ej gå till bioenergi
Motion nr 51, Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling
Motion nr -50, Skog skall skyddas för vår framtid
Motion nr -49, Elektrifiera transportsektorn
Motion nr -48, Bygg ut svensk havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för ex
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 47, Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner
Motion nr 46, Regnskogarna får inte avverkas för att ersättas av palmoljeplantager
Motion nr 45, Inför utsläppsransonering
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 44, Ordet hållbarhet i politiska beslut
Motion nr -43, Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Motion nr 42, Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.
Motion nr 41, Samordnad tågtrafik inom EU
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 36, Finansiering av folkbildning om klimatfrågan
Motion nr 40, Klimatkalkylatorer
Motion nr 22, Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd
Motion nr 16, Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Motion nr 39, Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall
Motion nr 0, Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall
Motion nr 38, Stoppa subventioner till alla fossila bränslen
Motion nr 37, Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare
Motion nr -36, Finansiering av folkbildning om klimatfrågan
Motion nr -35, Kräv varningstexter under resereklam
Motion nr 34, Stoppa befolkningsexplosionen!
Motion nr -33, Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser
Motion nr 10, Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort
Motion nr 9, Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete
Motion nr -24, Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering
Motion nr 23, Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel
Motion nr 21, Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser
Motion nr -17, Beakta virtuellt vatten vid en global rättvis fördelning av vatten
Motion nr 32, Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv
Motion nr 31, Högre konsumtionsskatt på nötkött!
Motion nr 30, Ersätt skolbussarna med miljöbussar
Motion nr 29, Palmolja i innehållsförteckningen
Motion nr -28, Tillväxten förstör klotet
Motion nr -27, Bort med momsen på cyklar
Motion nr -26, Ödesfrågan och svaret
Motion nr 25, Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket
Motion nr -23, Ändra lagar, förordningar och tullavgifter för att underlätta utbyggnad av solel
Motion nr -22, Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd
Motion nr -21, Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som det finns plats att parkera fordon
Motion nr -20, Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp
Motion nr -19, Statligt stödsystem för kooperativ
Motion nr 18, Rusta upp regionbanorna
Motion nr 0, Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS
Motion nr -17, Låt flödena av virtuellt vatten ta plats vid rättvis fördelning av färskvatten i världen
Motion nr -16, Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Motion nr -24, Märk vardagligt använda produkter vid produktionen för miljövänlig avfallhantering
Motion nr 15, Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt
Motion nr 14, Bygg om Sverige för tåg
Motion nr 13, Använd korrekta trafikmodeller
Motion nr 12, Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS
Motion nr 0, Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt
Motion nr 0, Målstyrning istället för prognosstyrning av infrastrukturen
Motion nr -10, Ge förutsättningar för att medborgare bosatta utanför storstäderna att vara med och konkurrera om statliga arbeten
Motion nr -9, Fullt miljöansvar och redovisningsskyldighet för regering, myndigheter och statliga organisationer
Motion nr 8, Berättelsen om det hållbara samhället
Motion nr 7, Gynna hållbarare köttproduktion
Motion nr 0, Hur ser den levande berättelsen om en hållbar utveckling ut?
Motion nr -6, Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Motion nr -5, Höghastighetsbanan ska lånefinansieras
Motion nr -4, NATURRESURS-SKATT
Motion nr -3, SLOPA MOMSEN PÅ BEGAGNAT
Motion nr -2, GRETA, ETT GRÖNT HANDELSAVTAL
Motion nr -1, Sätt ett tak för antalet starter från svenska flygplatser


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om